Nyheter

25 kommuner får kulturmiljømidler i 2023

– Kommunene har en svært viktig rolle i å ta vare på sine kulturmiljøer, sier riksantikvar Hanna Geiran. – I 2023 får 25 kommuner midler til å lage sine egne kulturmiljøplaner.

Publisert: 21. april 2023 | Endret: 29. januar 2024

Kommunene får midler til kulturminneplaner. Vestvågøy i Lofoten.
Vakkert på yttersida av Vestvågøy. Vestvågøy er blant de 25 kommunene som får midler til kulturminneplaner.

Også fylkeskommunene får midler fra potten på i overkant åtte millioner, mens hver kommune får 100 000 kroner for å arbeide med sin egen kulturmiljøplan. Planene skal gi oversikt og lokalt forankret kunnskap om kommunens egne kulturminner.  Kulturminnene som inngår i en slik plan, er de kulturminnene som den enkelte kommune mener er lokalt viktig.

– Om lag 95 prosent av kommunene har eller er i ferd med å lage sine kulturmiljøplaner, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette gir trygghet for at de verdifulle kulturminnene i kommunene blir både sett og ivaretatt i årene som kommer.

Kurs for kommuner

For 2023 fikk Riksantikvaren seks søknader fra fylker og Sametinget om midler til kompetanseheving. To kommuner søkte om midler til å starte opp arbeidet med en ny plan, 12 kommuner søkte om midler til ferdigstilling av sin plan, og åtte kommuner har søkt om midler til fornyelse av en eksisterende kulturmiljøplan. Tre kommuner, som nylig er sammenslått, søkte om midler til å samordne og slå sammen sine planer.

Nytt av året er at Riksantikvaren prioriterer 1,5 millioner til et pilotprosjekt for å kurse kommunalt ansatte som har en rolle i plan- og byggesaker. Innlandet og Agder fylkeskommuner er med i pilotprosjektet i samarbeid med Norsk Kulturarv og Riksantikvaren.  Sammen skal de utvikle og gjennomføre kurs for alle kommuner i de respektive fylkene, slik at både små og store kommuner kan stå tryggere når de skal ivareta sine kulturminner i plan- og byggesaker.

– Vi håper at dette blir et nyttig opplegg for kommunene som kan rulles ut over hele landet i årene som kommer, sier riksantikvar Hanna Geiran.

I tillegg får Murbyen Oslo et tilskudd på 1,5 millioner kroner. Det er et bygningsvernsenter for Norges historiske murbyer, med spesiell vekt på Oslos historiske murgårder.

Hva slags effekter gir en kulturmiljøplan?

  • gir økt oversikt og kunnskap om kulturminner, kulturmiljø og landskap
  • gir effektiv plan- og byggesaksbehandling
  • styrker kommunens planarbeid og øvrig virksomhet
  • styrker kulturminnenes rolle i kommunens planarbeid
  • styrker lokaldemokratiet og lokalt engasjement
  • gjør at kulturmiljø blir satt på den lokalpolitiske dagsorden
  • aktualiserer kulturarvens rolle i samfunnsutviklingen
  • vil gi forutsigbarhet for eiere, andre sektorer og myndigheter på kulturminneområdet.
  • ivaretar kulturmiljø ved helhetlig samfunnsplanlegging
  • gir grunnlag for en aktiv tilskudds- og økonomiforvaltning

Les mer om tilskuddsordningen på våre sider.

Se listen over hvilke kommuner som fikk tilskudd:

 

Fylke Kommune Tiltak Sum
Agder
Kristiansand Kulturmiljøplan 100
Innlandet  Veiledning/kurs 900
Elverum Kulturmiljøplan 100
Lom Kulturmiljøplan 100
Nord-Odal Kulturmiljøplan 100
Stor-Elvdal Kulturmiljøplan 100
Sør-Fron Kulturmiljøplan 100
Sel Kulturmiljøplan 100
Skjåk Kulturmiljøplan 100
Vestre-Slidre Kulturmiljøplan 100
Østre-Toten Kulturmiljøplan 100
Møre/ Romsdal Ingen søknader
Nordland
Rana Kulturmiljøplan 100
Vestvågøy Kulturmiljøplan 100
Oslo Ingen søknader
Rogaland Ingen søknader
Sametinget Kompetanseutvikling og rådgivning. 500
Telemark /Vestfold Kompetanseutvikling og kurs. 150
Vinje Kulturmiljøplan 100
Troms/Finnmark
avd. Troms Kompetanseutvikling, veiledning, rådgivning og kurs. 300
avd. Finnmark Måsøy Kulturmiljøplan 100
Trøndelag Kompetanseutvikling, veiledning, rådgivning og kurs. 250
Ørland Kulturmiljøplan 100
Malvik Kulturmiljøplan 100
Indre Fosen Kulturmiljøplan. Revidering/videreutvikling av kulturplan vedtatt 2020. 100
Vestland
Sogndal Kulturmiljøplan 100
Årdal Kulturmiljøplan 100
Fitjar Kulturmiljøplan 100
Bjørnafjorden Kulturmiljøplan 100
Solund Kulturmiljøplan 100
Viken Kompetanseutvikling, kurs, brannsikringsforum og rådgivning. 700
Asker Kulturmiljøplan 100
Fredrikstad Kulturmiljøplan 100
Krødsherad Kulturmiljøplan 100
Totalt til kommuner og fylker: 5 300
Murbyen Oslo 1 500
Kurs, pilotordning 1 500
I alt 8 300 000