Prosjekter og satsinger

Miljø­­overvåkings­­programmer

Vi overvåker utviklingen av tilstanden til kulturminner i Norge gjennom en serie med miljøovervåkningsprogrammer.

Kontrollregistrering av kulturminner på Hysvær i Vega kommune. Arbeidet var en del av programmet for overvåking av SEFRAK-bygninger «Gamle hus da og nå». Foto: K. Fageraas/NIKU 2013
Kontrollregistrering av kulturminner på Hysvær i Vega kommune. Arbeidet var en del av programmet for overvåking av SEFRAK-bygninger «Gamle hus da og nå». Foto: K. Fageraas/NIKU 2013.

Riksantikvaren har ansvaret for overvåkingen av kulturminner, kulturmiljøer og landskap. De enkelte overvåkingsprogrammene blir gjennomført av eksterne institusjoner og kunnskapsmiljøer.

Gjennom programmene følger vi med på utviklingen for ulike typer kulturminner. Slik kan vi kartlegge uønsket utvikling i tide og sette inn tiltak. Målet er et best mulig kunnskapsgrunnlag for faglige vurderinger og politiske prioriteringer.

Riksantikvaren har miljøovervåking for:

  • Klimabelastning på fredete bygninger
  • Verneverdige bygninger i utvalgte kommuner
  • Fredete arkeologiske kulturminner i utvalgte kommuner
  • Bryggen i Bergen
  • Kulturlag i de fire store middelalderbyene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg)

Riksantikvaren overvåker også utviklingen for målene i nasjonal kulturmiljøpolitikk: engasjement, bærekraft og mangfold. Du kan lese om vårt arbeid med dette her:

Målet med miljøovervåking

er å dokumentere tilstand og endringer, som for eksempel tap, skade og klimatrusler, gjennom langsiktig overvåking. Dette gjøres gjennom en systematisk innsamling av data ved hjelp av etterprøvbare metoder, som baserer seg på hypoteser om sammenhengen mellom årsak-virkning.

Resultater fra miljøovervåking gir informasjon som er strategisk viktig for politikere og forvaltning. De bidrar både til å formulere nye politiske mål og revidere eksisterende mål. Miljøovervåking danner også et viktig kunnskapsgrunnlag for kulturmiljøforvaltningen for å avgjøre hvilke tiltak som skal settes i verk, og av hvem.

Overvåkingsprogrammer

Publisert: 11. juni 2020 | Endret: 20. april 2023