Bibliotek, arkiver og digitale tjenester

Riksantikvarens arkiver

Riksantikvarens arkiver forteller om kulturminnevernets mangfoldige historie via sine ulike samlinger. Arkivet har en rikholdig samling av tegninger og oppmålinger fra midten av forrige århundre og fram til i dag, og en stor samling eldre fotografier.

Tegning av Valdisholm borg

Mange av arkivets samlinger er tilgjengelige for publikum på våre nettsider kulturminnebilder.ra.no. Vi har og et portrettarkiv og tegningsarkiv som er åpent for publikum.

Arkivets samlinger består av original dokumentasjon av Norges kulturminner som oppmålinger, tegninger, fotografier, dias, rapporter og korrespondanse.

Materialet er sortert etter type. Det vil si at fotografier, tegninger, rapporter, korrespondanse etc. er plassert separat i klimariktige rom og skap. Samlingene er ordnet topografisk med nummer etter landets kirkesogn, bortsett fra fartøy- og portrettarkivet som er ordnet alfabetisk.

Kontakt

Riksantikvarens arkiv er åpent for besøkende etter avtale.

For avtaleforespørsel, eller andre henvendelser om Riksantikvarens arkivsamlinger, ta kontakt med: 

Våre arkiver

Forvaltningsarkivet

består av saker vedr. direktoratets administrasjon, budsjett, personale og fagsaker som ikke kan plasseres topografisk i det antikvariske. Med fagsaker menes her prosjekter, publikasjoner, seminarer, samarbeid med andre institusjoner etc. Forvaltningsarkivet er bygget opp etter “Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen”.

Kirker

Alle kirker eldre enn 100 år har arkivet dokumentasjon på, særlig fotografier, dias, i mange tilfeller oppmålinger, restaureringsrapporter med tilhørende foto, arkeologisk materiale og korrespondanse. Dokumentasjonen er best på middelalderkirkene.

Prestegårder

Det er 143 fredete prestegårder i landet. Disse har arkivet vekslende dokumentasjon på, men i nesten alle tilfelle noe. Dette kan for eksempel være oppmålinger, foto, dias, rapporter og korrespondanse.

Fredete bygninger

Foruten prestegårdene har vi ca. 3000 andre fredete bygninger, disse har vi generelt noe dokumentasjon på, særlig fotomateriale, rapporter og korrespondanse, og i enkelte tilfelle oppmålinger.

Bygninger generelt.

Vekslende dokumentasjon på alle bygninger, verneverdige eller ikke, som er behandlet hos Riksantikvaren.

Arkeologisk materiale

i forbindelse med by- og kirkeutgravninger – og det bygningsarkeologiske arbeid som er gjort i svært mange middelalderkirker.

Verneverdige fartøy, broer, veier, jernbaner, kanaler og sluser

Foruten dokumentasjon på bygninger har arkivet fotomateriale, rapporter og korrespondanse om verneverdige broer, veier, jernbaner, kanaler og sluser samt solid dokumentasjon på verneverdige fartøy som nå Riksantikvaren har forvaltningsansvaret for.

UNESCO

Tegninger og akvareller fra Riksantikvarens og Fortidsminneforeningens arkiv er en del av Norges dokumentarv, som er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register

Publisert: 11. oktober 2019 | Endret: 4. april 2024