KUNNSKAPSBEHOV

Kultur­miljø­forvaltning­ens

priori­terte kunnskaps­behov

Her får du en detaljert oversikt over konkrete kunnskapsbehov i kulturmiljøforvaltningen.

Disse behovene er også prioritert i Klima- og miljødepartementets kunnskapsstrategi 2021-2024. Her løfter departementet frem 14 tema, som det er særlig behov for mer kunnskap om frem mot 2030.

Riksantikvaren har ansvar for resultatområdene Kulturminner og kulturmiljø, og Polarområdene. I tråd med at koblingen mellom kultur og natur blir vektlagt i Riksantikvarens tildelingsbrev for 2024, er kunnskapsbehovene også koblet mot de seks andre resultatområdene for klima- og miljøpolitikken der dette er relevant. Målgruppen for denne oversikten er forskningsmiljøer, forvaltning og andre aktører som bidrar i forskning eller finansiering, og som trenger detaljert oversikt over hvor kulturmiljøforvaltningen har størst behov for ny eller oppdatert kunnskap.

Oversikten oppdateres jevnlig.

Har du et prosjekt du mener kan være relevant for Riksantikvaren? Ta kontakt på postmottak@ra.no, med kopi til audun.skeidsvoll@ra.no.

For at vi skal gjøre en best mulig vurdering av om vi kan bidra til/i prosjektet, er det viktig vi har noe nøkkelinformasjon. Vi ber derfor om følgende opplysninger:

 

  • Prosjektets tittel
  • Prosjektleder, kontaktinfo og organisasjoner som deltar
  • Problemstilling og mål med prosjektet?
  • Hvordan og hvorfor er prosjektet relevant for kulturmiljøforvaltningen/Riksantikvaren? (Vis gjerne til hvilke av Riksantikvarens prioriterte kunnskapsbehov prosjektet vil bidra til)
  • Hva ønsker dere Riksantikvaren bidrar med? Midler og/eller ressurser?
  • Når planlegger dere gjennomføre prosjektet? Oppstart/ferdigstilling
  • Skal prosjektet søke om annen finansiering? I så fall fra hvem, hvilken utlysning og hvilket tema?

Kunnskapsbehov

Hovedtema

Resultatområder

Kulturmiljø i et frivillighets- og folkehelseperspektiv Samfunnsnytte
Bygninger, anlegg og konstruksjoner
Landskap
Areal og samfunnsplanlegging
2. Kulturminner og kulturmiljø
3. Friluftsliv
Klimaendringers påvirkning på kulturmiljø Arkeologi
Samfunnsnytte
Bygninger, anlegg og konstruksjoner
Metode
Areal og samfunnsplanlegging
Klima og miljø
Landskap
2. Kulturminner og kulturmiljø
5. Klima
6. Polaromådene
Skogsdriftens påvirkning på kulturmiljø i utmark Klima og miljø
Arkeologi
Samfunnsnytte
Bygninger, anlegg og konstruksjoner
Metode
Areal og samfunnsplanlegging
2. Kulturminner og kulturmiljø
5.Klima
Arkeologi og jordbruk Klima og miljø
Arkeologi
Samfunnsnytte
Landskap
Areal og samfunnsplanlegging
Metode
1. Naturmangfold
2. Kulturminner og kulturmiljø
5.Klima
Sammenhenger og påvirkning i relasjonen kulturmiljø og reiseliv Arkeologi
Samfunnsnytte
Bygninger, anlegg og konstruksjoner
Landskap
Verdensarv og internasjonalt
1. Naturmangfold
2. Kulturminner og kulturmiljø
3. Friluftsliv
6. Polaromådene
Virkemiddelbruk i verdensarvområdene Verdensarv og internasjonalt
Areal og samfunnsplanlegging
Samfunnsnytte
Arkeologi
1. Naturmangfold
2. Kulturminner og kulturmiljø
6. Polaromådene
Plan og bygningsloven som virkemiddel for å ta vare på kulturmiljø Arkeologi
Bygninger, anlegg og konstruksjoner
Landskap
Areal og samfunnsplanlegging
Verdensarv og internasjonalt
Metode
2. Kulturminner og kulturmiljø
3. Friluftsliv
Konsekvenser av landskapsendringer for kulturmiljøverdiene Landskap
Klima og miljø
Areal og samfunnsplanlegging
Samfunnsnytte
Bygninger, anlegg og konstruksjoner
Arkeologi
Metode
Verdensarv og internasjonalt
1. Naturmangfold
2. Kulturminner og kulturmiljø
3. Friluftsliv
5. Klima
Oppdaterte oversikter over kunnskapsstatus i arkeologi – faglig program Arkeologi
Samfunnsnytte
Landskap
Areal og samfunnsplanlegging
Metode
2. Kulturminner og kulturmiljø
Metodeutvikling innen dokumentasjon, sikring og formidling av bergkunst Klima og miljø
Arkeologi
Landskap
Areal og samfunnsplanlegging
Verdensarv og internasjonalt
Metode
2. Kulturminner og kulturmiljø
3. Friluftsliv
5. Klima

Publisert: 12. februar 2024 | Endret: 22. mars 2024