Avgjørelser i klagesaker

Amy VII

Vår referanse 20/04786

Riksantikvaren har mottatt klage på avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet post 74. Avslaget var begrunnet med at det må foretas strenge prioriteringer fordi den økonomiske rammen for tilskudd til fartøyvern ikke er tilstrekkelig til å dekke alle søknadene som kommer inn.

På grunn av ekstra midler som ble tildelt Riksantikvaren, kunne det foretas en ytterligere prioritering blant dem som hadde sendt inn klage. Amy VII var en av søkerne som ville miste større summer fra andre tilskuddsgivere dersom det ble gitt avslag fra Riksantikvaren.

Riksantikvaren har etter en ny vurdering kommet til at vi omgjør vårt vedtak. Klagen tas til følge.

Publisert: 7. desember 2020 | Endret: 29. januar 2024