Avgjørelser i klagesaker

Aur Prestegård. Klage på Viken fylkeskommunes vedtak om dispensasjon for innsetting av stålrør i pipe. Kulturminneloven § 15a.

Vår referanse 21/03559

Publisert: 16. februar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Viken fylkeskommunes dispensasjon til å sette inn stålrør i tre eldre piper på Aur Prestegård. Bakgrunnen for dispensasjonssøknaden om innsetting av stålrør, var et fyringsforbud fra brannvesenet. Klager mente at fylkeskommunens vurdering av tradisjonell utbedring av pipeløpene var mangelfull, spesielt med tanke på kondens i pipeløpene.

Fylkeskommunen viser til at det var brannvesenet som vurderte at stålrørene ville oppfylle brannkravene. På grunn av særlig brennbart materiale som var plassert tett opp til pipeløpene, ville stålrør være en tryggere løsning. Fylkeskommunen viste også til at de faglige vurderingene når det gjelder tradisjonelle metoder er sprikende.

Riksantikvaren har etter en faglig vurdering kommet til at det ikke er potensiale for skade på bygningene grunnet kondens. Stiftelsen ble likevel oppfordret til å vurdere tradisjonelle løsninger sammen med brannvesenet. Klagen ble ikke tatt til følge.