Avgjørelser i klagesaker

Auve gård. Klage på Vestfold og Telemark fylkeskommunes avslag på tilskudd. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 23/01288

Publisert: 1. juni 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på avslag på tilskudd til overflatebehandling med linoljemaling. Avslaget ble begrunnet med at det måtte gjøres strenge prioriteringer på grunn av knappe tilskuddsmidler. Fylkeskommunen mente at de antikvariske merkostnadene ikke var vesentlige, og at det ikke var umiddelbar fare for at viktige kulturminneverdier ville gå tapt.

Riksantikvaren fant ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket, da det ikke var fattet på feil grunnlag eller i strid med føringene i forskriften. Klagen ble ikke tatt til følge.