Nyheter

Bevaringstrategier: Forslag levert

Riksantikvaren leverte forslag til temaer for bevaringsstrategier til Klima- og miljødepartementet 1. juni.

Publisert: 9. juni 2023 | Endret: 29. januar 2024

Bevaringsstrategier: Kystens kulturmiljøer blir pilot. Bilde av Henningsvær.
Henningsvær Kystens kulturmiljøer er pilot for bevaringsstrategier. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Forslaget er nå til behandling i departementet og det innebærer at avgjørelsen om hva som skal skje videre vil bli tatt på politisk nivå.

Bevaringsstrategiarbeidet berører også andre departementers ansvarsområder, og det er varslet at regjeringen vil orientere Stortinget om arbeidet. Riksantikvaren får oppdrag om videre oppfølging av bevaringsstrategiene i tildelingsbrev.

Mange høringsinnspill

Riksantikvarens forslag til temaer var på høring våren 2023. Forslaget ble sendt til 654 mottakere og vi mottok 94 svar. Det er stor interesse for temaene og mange benyttet anledningen til å bidra med innspill. Mange støtter bevaringsstrategienes innretning og struktur, og mange uttrykker at temaene er gode og viktige å prioritere. Det pekes også på at arbeidet med å prioritere innenfor temaene blir avgjørende og utfordrende. Under følger et utvalg konkrete innspill og avklaringer som har blitt fulgt opp i Riksantikvarens forslag til temaer for bevaringsstrategier:

  • Målstrukturen i bevaringsstrategiene beskrives mer tydelig
  • Forholdet mellom løpende og lovpålagte oppgaver og arbeid innenfor bevaringsstrategiene
  • Beskrive mer tydelig urfolks og nasjonale minoriteters perspektiver og kulturmiljøer
  • Tydelige prioriteringer og et ambisjonsnivå som er i tråd med ressurstilgang
  • Beskrive og synliggjøre arkeologiske kulturmiljøer og perspektiver mer tydelig, og benytte pilot-strategien til å skaffe erfaringer om hvordan arkeologi best ivaretas

Kystens kulturmiljøer som pilot

Riksantikvaren skal utarbeide en pilot-strategi. Tema for piloten vil være kystens kulturmiljø. Piloten utarbeides i tett samarbeid med et bredt utvalg av partnere som har forskjellige roller knyttet til kystens kulturmiljøer. Hovedoppgaven er å detaljere og prioritere innenfor det brede temaet kystens kulturmiljø: 

  • Beskrive overordnet utfordringsbilde
  • Beskrive muligheter og handlingsrom
  • Arbeide med virkemiddelanalyse og aktuelle samarbeidspartnere
  • Prioritere og beskrive deltema og tilhørende innsatsområder
  • Utforme målstruktur

 

Arbeidet med denne piloten vil gi kulturminneforvaltningen viktige erfaringer for videre arbeid innenfor bevaringsstrategier. Arbeidet med pilot-strategien kystens kulturmiljøer starter i juni, og foregår gjennom høsten. Erfaringer fra arbeid med piloten skal benyttes i utviklingen av bevaringsstrategier for temaene som blir valgt.

Sirkulærøkonomi/ombruk


Forslag til temaer er til politisk behandling. Per nå legger vi opp til at sirkulærøkonomi og ombruk vil være et tverrgående tema som skal vies ekstra oppmerksomhet. Dette gir bredde og styrke til et sentralt tema som har stor relevans i flere i av de foreslåtte strategiene.

Arkeologi

Piloten skal også undersøke hvordan arkeologiske kulturmiljøer kan inkluderes i en bevaringsstrategi. I arbeidet med pilot-strategien skal aktører fra arkeologifeltet derfor involveres særskilt. Erfaringene med piloten vil bli lagt til grunn for anbefalinger for hvordan arkeologiske kulturmiljøer skal håndteres i bevaringsstrategi-arbeidet. 

Flere bevaringsstrategier

Arbeidet med å utarbeide og forme flere bevaringsstrategier vil bli gitt som oppdrag til Riksantikvaren fra KLD. Les mer om arbeidet med bevaringsstrategier.  
Arbeidet med bevaringsstrategier springer ut av stortingsmeldingen om kulturmiljø (St. Meld. 16).