Avgjørelser i klagesaker

Borre middelalderkirkested. Klage på avslag på dispensasjon for oppsetting av minnestein. Kulturminneloven § 8.

Vår referanse 22/00621

Publisert: 2. mai 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på avlslag på dispensasjon for oppsetting av minnestein ved Borre middelalderkirkested. Minnesteinen hadde tidligere blitt satt opp uten dispensasjon, og krevet fjernet, fordi den ble vurdert som utilbørlig skjemmende for middelalderkirkestedet. I den nye søknaden ble det foreslått en alternativ plassering litt lenger mot sør. Fylkeskommunen mente at den nye plasseringen ikke ville endre vurderingen av at tiltaket ville være utilbørlig skjemmende.

Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen i at det ikke hadde kommet frem nye forhold eller nye momenter som tilsa at de tidligere vurderingene i forbindelse med fjerning av steinen, hadde tapt sin gyldighet. Det ble ikke ansett for å vær nødvendig å gå dypere inn i klagers argumentasjon. Klagen ble ikke tatt til følge.