Avgjørelser i klagesaker

Bu Ruothu. Klage på Sametingets tilskudd til sikring av laftebu og istandsettingsplan. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/01998

Publisert: 1. august 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Sametingets tilskudd til sikring av laftebu, istandsettingsplan og prosjektmidler til å utarbeide en bevaringsplan for hele tunet. Tildelingen fra Sametinget var på 80 % av de totale kostnadene i prosjektet. Sametinget uttalte blant annet at en felles plan for hele området ville falle utenfor tilskuddsordningens kjerneområde, da det på grunn av rasfare ikke er tillatt å etablere bygninger til varig opphold i området.

Riksantikvaren slutter seg til Sametingets vurdering, og påpekte at det var gitt tilskudd som overstiger hovedregelen om at det ikke skal dekke mer enn 50 % av de totale kostnadene. Klagen ble ikke tatt til følge.