Nyheter

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen er tildelt Nettverket Stange vestbygd

Stange vestbygd ble i 1994 registrert og utvalgt som nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Her drives det aktivt landbruk i et område med svært god matjord.

Publisert: 11. august 2022 | Endret: 29. januar 2024

Stange Vestbygd – en perle ved Mjøsa. Foto: Stange Vestbygd Facebook

Nettverket Stange vestbygd har i mange år jobbet med å tilrettelegge for bruk av kulturlandskap, kulturminner og kulturhistorie i området.

– Jeg vil berømme det arbeidet Nettverket Stange vestbygd har gjort over flere år Opprettholdelse og ivaretakelse av de verdiene dette landskapet har, går ikke av seg selv. Dette må fortsette og jeg håper den nasjonale kulturlandskapsprisen bidrar og inspirerer til den framtidige innsatsen som må komme, sa landbruks- og matminister Sandra Borch da hun delte ut prisen på Stange.

Sikrer matproduksjon

I Stange vestbygd drives aktivt landbruk i et område med svært god matjord. Det dyrkes korn, oljevekster, og de er store på bær og grønnsaker. Det er nå ca. 40 medlemmer i nettverket, hvorav ca. 20 har et tilbud om enten overnatting, servering, gardsutsalg, omvisning, åpen gård og aktiviteter, eller en kombinasjon av flere tilbud.

– Jeg ser at Nettverket Stange vestbygd evner å sikre matproduksjonen i landet vårt, samtidig som det åpner opp for unike opplevelser slik at tilreisende erfarer og opplever verdiene og det viktige arbeidet som blir gjort i dette området, sa Borch i sin hilsen.

Mandag 8. august delte landbruks- og matminister Sandra Borch ut den nasjonale kulturlandskapsprisen til nettverket Stange Vestbygd. Overrekkelsen av prisen skjedde på Søndre Elton. Bak fra venstre Sverre Lang-Ree fra nettverket, Erik Lillebråten, direktør Norsk Kulturarv og vertskapet på Søndre Elton. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Tilrettelegging for allmennheten

Nettverket har jobbet mye med tilrettelegging for allmennheten. Flere kilometer med stier i kulturlandskapet er ryddet og merket. Langs stiene er det satt opp informasjonsskilt om ulike temaer slik som for eksempel hule eiker, husmannsplasser og annen natur og kultur.

Mangfold av kulturminner

Her finnes storgårder med monumentale bygningsarkitektur, hageanlegg og markante alleer side om side med strandsitterstuer og husmannsplasser. Flere av storgårdene har bygninger som er fredet etter kulturminneloven, og en rekke bygninger og byggverk har meget høy verneverdi. Både gravrøyser, gravhauger, og ikke minst bygninger er i tillegg til den kulturhistoriske verdi de representerer en betydelig landskapshistorisk og opplevelsesmessig ressurs.

Velholdte gårdsanlegg og veldrevne jorder preger området. Gårdbrukerne er opptatt av å ta vare på bygningene og historien samtidig som at utviklinga av jordbruket og tilrettelegging for moderne drift må til.

Hensikten med Den nasjonale kulturlandskapsprisen er å

  • bevisstgjøre allmenheten på utfordringer når det gjelder kulturlandskapsverdier
  • øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
  • bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet
  • stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler

Følgende kriterier legges til grunn:

  • Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet
  • Det skal bidra til helhet og mangfold i/for kulturlandskapet
  • Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet
  • Det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktiv landbruksdrift og moderne drift av kulturlandskapet
  • Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet

Kulturlandskapsprisen er på kr 50.000,- sammen med et grafisk blad i tresnitt utført av Hans Normann Dahl

Prisen ble første gang utdelt i 2007, og for 2022 går prisen til Nettverket Stange vestbygd.

Riksantikvar Hanna Geiran er med i juryen.