Avgjørelser i klagesaker

Ekely – Jarlsborgveien 38. Klage på avslag på dispensasjon til utvidelse av atelier. Kulturminneloven § 19.

Vår referanse 23/00175

Publisert: 21. april 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på avslag på dispensasjon til utvidelse av atelier i kunstnerkolonien på Ekely. Byantikvaren mente at plasseringen av tilbygget ville være i strid med formålet med fredningen, da det ville føre til at bygningen i mindre grad kom til å fremstå med den samme grønne omrammingen som i kunstnerkolonien ellers, og på den måten representere et brudd med den eksisterende bygningsstrukturen på et svært eksponert punkt.

Riksantikvaren mente at Byantikvarens skjønnsutøvelse var for streng, og omgjorde vedtaket. Det ble gitt dispensasjon til en mindre utvidelse enn det som var omsøkt, og satt vilkår om at det skulle plantes ett eller to solitære trær som avbøtende tiltak. Riksantikvaren presiserte at vedtaket ikke innebærer at alle atelierene i området kan utvides, og påpekte at alle saker må vurderes konkret. Klagen ble tatt delvis til følge.