Høringer og kunngjøringer

Avsluttet – Forslag til kulturmiljøfredning for deler av Skudeneshavn er lagt ut til høring og offentlig ettersyn

Riksantikvaren legger til høring og offentlig ettersyn forslag til forskrift om kulturmiljøfredning av deler av Skudeneshavn, Karmøy kommune, Rogaland, med tilhørende kart og forslag til forvaltningsplan. Det vises til lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 22 nr. 2 andre ledd.

Publisert: 5. november 2015 | Endret: 30. januar 2024

Skudeneshavn. Foto: Runar Lunde Karmøy kommune
Skudenshavn Foto: Runar Lunde, Karmøy kommune.

Fredningsforslaget omfatter både Gamle Skudeneshavn og det nye sentrum Havn, samt havnebassenget, Indre Havn. Fredningen omfatter alle utvendige arealer og eksteriøret til alle byggverk, faste konstruksjoner, anlegg og installasjoner innenfor kartavgreningen, herunder gategrunn med gateløp, faste dekker og belegg, kaier og brygger, allmenninger, park og annen grønnstruktur. Interiørene i byggverkene er ikke omfattet av fredningen.

Fredningen skal ivareta Skudeneshavns særlige kvaliteter som et meget godt bevart historisk trehusmiljø i et kystnært område bygget på sildefiske. Byen er både preget av 1800-tallets uregulerte bydannelse og kvadraturens oppbygning i det nyere sentrum. Skudeneshavn er unikt ved at begge formene for bydannelse er bevart og lesbart i miljøet.

Forslag til forskrift og forvaltningsplan kan lastes ned fra Riksantikvarens nettside, Karmøy kommunes nettside og Rogaland fylkeskommunes nettside. Forvaltningsplanen vil dessuten være tilgjengelig i Karmøy Rådhus og på biblioteket i Skudeneshavn.

Nærmere opplysninger om saken kan du få hos Karmøy kommune v/Ane Steingildra Alvestad, telefon 52 85 73 57.

Høringsfrist:
Eventuelle merknader sendes Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo eller postmottak@ra.no innen 18. desember 2015.