Høringer og kunngjøringer

Frednings­forslag av Akkasaari/­Kjerring­holmen

Akkasaari/Kjerringholmen foreslås fredet som gravholme etter skogfinsk tradisjon. Frist for tilbakemeldinger på fredningsforslaget er 7. mars 2023.

Publisert: 23. januar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Akkasaari / Kjerringholmen ligger i Røgden i Grue kommune, omsluttet av skogslandskap, midt i kjerneområdet for den tidligere skogfinske bosetningen. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren

Begrunnelse for fredningen

Akkasaari, eller Kjerringholmen, ligger i innsjøen Røgden i Grue Finnskog, helt på grensa til Sverige. Det er en holme som det knytter seg forestillinger, tradisjon og historiske minner til. Ifølge tradisjonen i området ble holmen benyttet til midlertidig gravlegging av døde. Vinteren ga bedre framkommelighet på slede på isdekte vann og vinterføre, de døde ble da fraktet til kirke for gravlegging i vigslet jord. På holmens høyeste punkt finnes det tre nedsenkninger som kan være spor etter graver. I dag er det flere forestillinger til hvorfor akkurat holmer ble brukt til gravlegging og som inngår i en muntlig fortelling som er levende i dag. En av disse forteller at det blant den skogfinske befolkningen fantes en forestilling om at sjeler ikke beveger seg over vann.

Gjennom denne høringen tar vi gjerne mot innspill og flere fortellinger/kunnskap om tradisjonen om bruken av holmer til gravlegging.

Vi viser til tidligere utsendt melding om oppstart av freding datert 10.06.2022 av Akkasaari/Kjerringholmen. På grunnlag av dette foreslår Riksantikvaren å frede Akkasaari/Kjerringholmen, del av gnr. bnr. 111/1 i Grue kommune.

Formålet med fredningen

Akkasaari/Kjerringholmen foreslås fredet som gravholme etter skogfinsk tradisjon. Formålet med fredningen er å sikre og bevare Akkasaari/Kjerringholmen som et kulturhistorisk viktig sted, og et eksempel på den skogfinske tradisjonen med å gravlegge (midlertidig) på holmer i innsjøer.

Formålet med fredningen av Akkasaari/Kjerringholmen er å bevare en lokalitet som det knytter seg historiske minner, forestillinger og tradisjon til, og som har tilknytning til den skogfinske historien i Norge.

Fredningen skal bidra til å:

  • sikre at kulturhistoriske verdier bevares
  • bevare kulturminnets naturlige vegetasjon
  • bevare holmen med nedsenkninger som spesifisert i omfanget.

Hvor skal eventuelle merknader sendes?

Merknader og innspill sendes innen 7. mars 2023, elektronisk til postmottak@ra.no, eller pr. post til Riksantikvaren, Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo.

Spørsmål?
Ta kontakt med Riksantikvarens saksbehandler Marit Vestvik på e-post: marit.vestvik@ra.no

Omfang

Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 foreslår Riksantikvaren fredning av Akkasaari/Kjerringholmen del av gnr. bnr. 111/1 i Grue kommune.
Fredningen omfatter hele holmen med tre nedsenkninger som viser spor etter graver (Kulturminne-ID: 226209).

Holmen som foreslås fredet er vist på kartene nedenfor:

Kartet viser omfang av fredningsforslaget av Akkasari/kjerringholmen
Kartet viser omfang av fredningsforslaget av Akkasari/kjerringholmen
Akkasaari / Kjerringholmen Restene etter finnegravene ligger øverst i terrenget, beskyttet under trekronene
Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren
Akkasaari / Kjerringholmen Holmen, midt i bildet, sett fra landsiden.
Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren