Høringer og kunngjøringer

Fredningsforslag for Henningsvær lagt ut på høring

Deler av Henningsvær er foreslått fredet fordi kyst- og fiskerihistorien man kan oppleve her er av nasjonal betydning. Nå er forslaget til kulturmiljøfredning av Henningsvær lagt ut på høring, og fristen for å sende innspill er 7. januar 2021.

Publisert: 30. september 2020 | Endret: 29. januar 2024

Henningsvær under Lofotfisket i 2020
Henningsvær under Lofotfisket i 2020. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Fredningsforslaget er sendt til alle eiere og festere innenfor det foreslåtte fredningsområdet.

– Dette er et viktig steg i prosessen hvor Vågan kommune etter hvert skal ta en avgjørelse på om de ønsker en fredning av Henningsvær. Vi ser fram til å høre tilbakemeldingene på forslaget, og vi håper på mange innspill, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Alle som er interessert kan gå inn og lese fredningsforslaget, og gi innspill til saken. Forslaget ligger i sin helhet på www.ra.no/henningsvaer

Innspill til høringsforslaget

I denne høringen har man mulighet til å påvirke innholdet i fredningssaken, og det er derfor viktig at man gir sine innspill til fredningsforslaget. Man kan gi innspill om alt, men det må være skriftlig. Alle innspill kommer til å følge fredningssaken videre til kommunestyret, sammen med Riksantikvarens kommentarer. Det er på dette grunnlaget kommunestyret skal fatte vedtak om hvorvidt saken går videre, og innspillene vil derfor bidra til å påvirke kommunens vedtak.

Kulturmiljøet i Henningsvær

Kulturmiljøet i Henningsvær forteller om over 200 års fiskeri- og kysthistorie, fra utviklingen på 1800-tallet som kan knyttes til veksten i eksport av norsk fisk, og særlig torsk, til den store ekspansjonen som skjedde på 1900-tallet da fiskeflåten ble motorisert. Den nyere historien, med store endringer i fiskerinæringen og fremvekst av nye næringer fra 1970-tallet, er også omfattet av fredningsforslaget.

Arbeidet med fredningssaken

Det skapes i dag store verdier i Henningsvær, både i fiskerinæringen og reiselivsnæringen. Henningsvær er også bosted for rundt 500 mennesker. Det har vært et viktig premiss i fredningssaken å legge til rette for at det fortsatt skal være mulig å utvikle og drive næring i Henningsvær.

Arbeidet med fredningssaken har skjedd i nært samarbeid med Henningsvær innbyggerforening, Vågan kommune og Nordland fylkeskommune. I løpet av 2019 og 2020 har Riksantikvaren også fått innspill gjennom rundt 60 samtaler med innbyggere og næringsdrivende i Henningsvær.

Fredningsforslag på høring

Her finner du alle høringsdokumentene