Avgjørelser i klagesaker

Fremad II. Klage på vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet post 74.

Vår referanse 20/09560

Publisert: 5. januar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Rogaland fylkeskommunes vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet post 74. Klagen gjaldt tilskuddets størrelse.

Fylkeskommunen begrunnet sin avgjørelse med konkrete prioriteringer som var gjort som følge av begrensede midler, og viste til at Fremad II har mottatt en betydelig del av de tilgjengelige tilskuddsmidlene for 2021. At klager mente at tilskuddet er for lavt, var ikke tilstrekkelig grunnlag for å gjøre om på vedtaket. Fylkeskommunen la heller ikke vekt på at det tidligere var gitt høyere tilskudd til fartøyet.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak. Klagen tas ikke til følge.