Nyheter

Gir 200 000 til frivillig­het i Trønde­lag

Riksantikvaren gir Kulturvernforbundet 200 000 i tilskudd for å styrke frivilligheten på fylkesnivå i Trøndelag.  

 

Publisert: 24. november 2023 | Endret: 29. januar 2024

Frivillighet i Trøndelag: Folk på tur ved utsikten fra Hulberget i Oppdal.
Utsikt fra Hulberget i Oppdal. Frivillighet kan ta mange former, og i Trøndelag skal samarbeidet mellom de frivillige i fylket øke. Foto: Riksantikvaren.

– Vi mener det er spennende at Norges kulturvernforbund vil etablere et regionalt nettverk for kulturarv i Trøndelag, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette er en ny måte å jobbe med frivilligheten på fylkesnivå for kulturarvfeltet.   

Gjennom regionreformen i 2020 ble oppgaver i det offentlige kulturmiljøvernet flyttet til regionalt nivå. Kulturvernforbundet har søkt om tilskudd for å styrke det frivillige på regionalt nivå. Det nye nettverket skal skape regionale møteplasser, aktiviteter og arrangementer for de lokale lagene, og samordne arbeidet i lagene med prosjekter, høringer, seminarer og konferanser.   

Kulturmiljømeldingen «Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold» vektlegger engasjement som ett av tre nasjonale mål.  

– Dette prosjektet treffer godt for å skape muligheter for frivilligheten innen kulturminnevernet i Trøndelag, sier Geiran. – Vi legger også vekt på prosjektet følger opp ambisjonene i Trøndelags regionale kulturmiljøplan.  

Fylkeskommunen støtter også prosjektet med 200 000 kroner. Tilskuddet fra Riksantikvaren gjelder for årene 2023 og 2024.  

– I denne perioden ønsker vi at prosjektet samler erfaringer som viser nytteverdi for både frivilligheten selv, fylkeskommune og andre samarbeidspartnere på regionalt nivå, sier Geiran. – Her kan vi lære mye som alle kan dra nytte for å finne både suksessfaktorer og barrierer for godt engasjement og god samhandling på regionnivå.  

Dette er Riksantikvarens satsing på verdiskaping: 

Verdiskaping i kulturmiljøer er en tilskuddsordning  over statsbudsjettet. Riksantikvaren har som mål at verdiskapingsprosjektene skal være gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen. Verdiskaping er et viktig verktøy i arbeidet med de nye bevaringsstrategiene. 

Riksantikvaren skal legge til rette for gode prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn. Samarbeid med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere står sentralt i satsingen, og skal styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling. 

Pressekontakt

Telefon: 404 65 153
E-post: kom@ra.no