Avgjørelser i klagesaker

Gløshaugen. Klage på vilkår i dispensasjon for fjerning av trær i fredet allé etter kulturminneloven § 15a.

Vår referanse 21/02842

Publisert: 5. januar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Trøndelag fylkeskommunes vedtak om dispensasjon til å felle tre trær i den fredete alléen langs Høgskolevegen i Trondheim kommune. Dispensasjon ble gitt med vilkår om at ett av trærne skulle erstattes av et nytt. Klager mente at vilkåret var ugyldig, da den delen av alléen som treet skulle plantes i lå utenfor fredningsområdet. Det ble også reist tvil om Riksantikvarens habilitet i saken.

Fylkeskommunen mente at fredningsvedtaket måtte tolkes slik at hele alléen ligger innenfor området som er fredet, og la vekt på at alléen er fredet etter § 15 som et eget fredningsobjekt. Vilkår om reetablering av ett tre ville føre til at tiltaket oppleves som mindre inngripende og bevare opplevelsen av alléen.

Riksantikvaren sluttet seg til fylkeskommunens vurderinger, og kunne heller ikke se at det forelå inhabilitet i saken. Klagen tas ikke til følge.