Avgjørelser i klagesaker

Halden gamle politikammer og fengsel. Klage på vedtak om retting etter kulturminneloven § 16

Vår referanse 20/05027

Publisert: 29. januar 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Viken fylkeskommunes vedtak om riving av ulovlig oppsatt takkonstruksjon i bakgården. Det var ikke søkt om dispensasjon for gjennomføring av tiltaket. Fylkeskommunen anførte at takkonstruksjonen endret gårdsrommets karakter og derfor var i strid med fredningens hensikt. I tillegg var konstruksjonen oppført på en måte som var til skade for den fredete bygningen, da vann fra taket rant rett i fengselets yttervegg.

Riksantikvaren har etter en helthetsvurdering kommet til at det verken foreligger feil ved fylkeskommunens lovanvendelse eller skjønnsutøvelse. Det er dermed ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket. Klagen tas ikke til følge.