Nyheter

Handlingsplan for verdiskaping

Verdiskaping ble etablert som arbeidsområde i kulturminneforvaltningen som en oppfølging av St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner. Verdiskapingsprogrammet med 11 pilotprosjekter ble gjennomført i perioden 2006-10. Sluttrapporten fra Riksantikvaren gir en oversikt over programarbeidet. Programmet ble videreført som en tilskuddspost under Riksantikvarens budsjettområde, men mange omtaler ordningen fremdeles som programmet.

Publisert: 2. juli 2021 | Endret: 29. januar 2024

Vardø Restored ble gjennomført i perioden 2014-16. Prosjektet mobiliserte aktører og ressurser for å ta tak i bygningsmessig forfall i byen, blant annet gjennom en egen festival for gatekunst. Foto: Vardø museum, Varangermuseene.

Riksantikvaren ønsker nå å resette verdiskapingsarbeidet ved å stimulere til strategiske signalprosjekter som tar i bruk kulturmiljø som en ressurs i samfunnsutviklingen og samtidig legger grunnlaget for en bærekraftig forvaltning over tid. Verdiskapingsarbeidet knyttes nært opp til den kommunale og regionale samfunnsutviklerrollen slik denne er definert i regionreformen.

Handlingsplan for 2021-22 har fem prioriteringer. Riksantikvaren skal

  • ta i bruk verdiskaping som virkemiddel for å nå nasjonale mål og prioriteringer,
  • stimulere til strategiske signalprosjekter,
  • legge til rette for tydelige prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn,
  • styrke samarbeidet med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere, og
  • styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling

Du kan lese hele handlingsplanen her.