Nyheter

Heis på Akershus slott

Riksantikvaren har gitt dispensasjon til å bygge heis på Akershus slott, slik at flere kan få tilgang til et av Norges viktigste kulturminner. Det er Forsvarsdepartementet som tar den endelige beslutningen.

Publisert: 7. mars 2019 | Endret: 30. januar 2024

Akershus har fått ny heis. Bilde av Akershus slott sett fra utsiden. foto er tatt av Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren
Akershus Festning, Slottsgård Mot Sør Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Akershus festning er et nasjonalmonument og et av landets viktigste kulturminner. Det er også et av de siste nasjonalanleggene som ennå ikke er gjort tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Akershus slott har fra middelalderen til i dag blitt brukt som representasjonslokaler for konge og statsmakt. Riksantikvaren har nå gitt dispensasjon til heis på Akershus, slik at alle skal ha lik mulighet til å delta på nasjonale markeringer. Dette er en annen løsning enn den som ble presentert i 2017. Den nye heisen skal plasseres i borggården med inngang til Fadebursfløyen, og dermed vil alle kunne benytte samme inngang for å komme inn i representasjonslokalene.

Forsvarsbygg er ansvarlig for prosjektet, Riksantikvaren fatter dispensasjon etter kulturminneloven fordi Akershus er fredet.  Heisløsningen er presentert for blant andre Byantikvaren i Oslo, Fortidsminneforeningen, Akershus Slotts Venner og Handikapforbundet, og vi har lagt stor vekt på deres anbefalinger i saken.

I tillegg til vedtak om heis i borggården, fatter Riksantikvaren også vedtak om endringer for å tilrettelegge større deler av slottet for besøkende. Tiltakene skal gjøres på en måte som tar vare på kulturminneverdiene og utformes slik at de ikke svekker opplevelsen av slottets arkitektur. Riksantikvaren vil jobbe tett med Forsvarsbygg for å sikre kvalitet i detaljeringen.

Kulturminner skal gjøres tilgjengelige

Riksantikvaren har som et overordnet prinsipp at offentlige, historiske bygninger skal gjøres tilgjengelige for flest mulig i størst mulig grad. Det er viktig å finne gode løsninger for universell utforming som samtidig tar vare på viktige kulturminneverdier.

Tidligere saksgang

Akershus slott er automatisk fredet etter kulturminneloven, som festningsverk og slott fra middelalderen. Det vil si at det kreves dispensasjon for å gjøre endringer i bygningen. Arbeidet med universell utforming på Akershus har vært en lang prosess. I 2017 behandlet vi en søknad om heis i Blåtårnet. Den ble trukket etter at vedtaket ble påklaget. I dette  prosjektet har det vært en bred prosess der mange interessenter har blitt hørt.

Akershus slott

Akershus slott og festning er et av de fremste turist- og besøksmålene i hovedstaden. Slottet på Akershus festning har en særlig posisjon som nasjonalmonument på grunn av sin plassering i hovedstaden og rike historie knyttet til konge- og statsmakt. Siden det først ble nevnt i skriftlige kilder i år 1300, har anlegget gjennomgått en rekke omfattende endringer, både knyttet til opp- og nedgangstider og som følge av restaureringer. Utgangspunktet for siste restaurering var å legge til rette for bruk som representasjonslokale.

Dato 07.03.2019 13:03 endret 08.03.2019 15:23