Avgjørelser i klagesaker

Helgeland Museum. Klage på Nordland fylkeskommunes avslag på tilskudd til materiallager og forprosjekt låve. Statsbudsjettet post 79.

Vår referanse 22/040177

Publisert: 23. januar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Nordland fylkeskommunes avslag på tilskudd til materiallager og forprosjekt låve. Fylkeskommunens avslag ble begrunnet med at søknaden for forprosjektet var uklar og at prosjektet om materiallager ikke oppfylte kravene etter forskriften. Fylkeskommunen oppfordret museet til å utarbeide en tydelig plan for prosjektene.

Riksantikvaren fant ikke grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak, da vedtaket ikke var fattet på feil grunnlag eller i strid med føringene i forskriften. Klagen ble ikke tatt til følge.