Avgjørelser i klagesaker

Henningsvær kulturmiljø, Robertsensbrygga. Klage på avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 21/06679

Publisert: 5. januar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Nordland fylkeskommunes avslag på tilskudd fra statsbudsjettet post 71. Søknaden gjaldt tilskudd til brannsikring, etablering av rømningsveier, utganger, forsterkning av tak på skur og montering av 3 glassdører fremfor porter i første etasje mot havna.

Nordland fylkeskommune begrunnet avslaget med at brannsikringsprosjektet må utføres i tett samarbeid med kulturmiljømyndighetene og på kulturminnets premisser, dersom det skal kunne gis tilskudd fra statsbudsjettet. I dette tilfellet var ikke dette oppfylt. De resterende tiltakene det var søkt om tilskudd til, ble vurdert som tekniske oppgraderinger som faller utenfor formålet med tilskuddsordningen.

Riksantikvaren sluttet seg til fylkeskommunens vurderinger, og anbefalte videre dialog for å komme frem til en god løsning, som både ivaretar kulturminneverdiene og behovet for brannsikring. Klagen tas ikke til følge.