Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Oppstart av fredningsak for Vollgata 26

Fredning av Vollgata 26 skal bidra til å bevare virkningen av de fredete bygninger og anlegg på Kongsvinger festning, slik at festningen framstår lesbar i sitt opprinnelige miljø. Frist for tilbakemeldinger på oppstartsmelding er 7. mars 2023.

Publisert: 3. februar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Bildet viser tunet med hage og uthuset og bolighuset. begge oppførst i rødt treverk med hvite karmer og detaljer.
Vollgata 26 Bolighuset, uthuset og hagen. Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren

Omfang

For å bevare virkningen av Kongsvinger festning i miljøet og for å beskytte vitenskapelige interesser som knytter seg til det, foreslår Riksantikvaren at Vollgata 26 blir fredet som del av festningens forterreng, jf. kulturminneloven § 19. Områdefredningen av Vollgata 26 omfatter bygningene og hele tomten på eiendommen 53/110 som opplistet og avmerket på kartet nedenfor.

Kartet viser området som foreslås freda
Områdefredningen av Vollgata 26, foreslått fredet etter kml § 19 (markert med blått), sett i forhold til fredningen av Kongsvinger festning fredet i 2009 etter kml § 22a (markert med rosa). Vollgata 26 er en del av festningens forterreng.
Kartet viser området som foreslås freda
Kart for foreslått områdefredning av Vollgata 26.

Begrunnelse for fredningen

Fredningen av Vollgata 26 skal bidra til å bevare virkningen av de fredete bygninger og anlegg på Kongsvinger festning, slik at festningen framstår lesbar i sitt opprinnelige miljø. Områdefredningen etter kulturminneloven § 19 skal bidra til å opprettholde og styrke den funksjonelle, visuelle og estetiske sammenhengen i det fredete kulturmiljøet ved Kongsvinger festning.

Formålet med fredningen av Kongsvinger festning fra 2009 er å sikre og ta vare på en grensefestnings historie og kulturmiljø fra 1657 og frem til i dag. Anlegget har spilt en viktig rolle under de mange kriger med Sverige, men også i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905. Festningen ble i tillegg avgjørende for at byen Kongsvinger vokste frem. I fredningen av festningen, er det lagt vekt på at anlegget bevares og forvaltes som en helhet, og at den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom festningen og de enkelte objektene opprettholdes og styrkes.

Bildet viser et rødt lite trehus med hvite karmer.
Vollgata 26 – Bolighuset
Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren
Bildet viser uthuset, et lite rødt trehus med tre små dører i låvestil, med hvite detaljer.
Vollgata 26. Uthuset.
Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren

Hvor skal eventuelle merknader sendes?

Merknader og innspill sendes innen 7. mars 2023, elektronisk til postmottak@ra.no, eller pr. post til: Riksantikvaren, Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo.

Spørsmål?
Ta kontakt med Riksantikvarens saksbehandler Ingrid Melgård på e-post: ingrid.melgard@ra.no