Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Oppstart av fredningssak for Isfjord radio, Kapp Linné

Isfjord radio er et viktig kulturminne på Svalbard. Radiostasjonen representerer telekommunikasjonens utvikling i Norge.

Publisert: 8. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

Isfjord radio Foto: Ukjent, Riksantikvaren

Omfang

Melding om oppstart av fredningssak etter svalbardmiljøloven paragraf 39 fjerde og femte ledd berører del av gnr. 16 bnr. 1 herunder festenr. 1 samt et mindre område sør for festegrunnen på Kapp Linné. Meldingen omfatter samtlige bygninger, objekter og tekniske installasjoner og infrastruktur innenfor det avgrensende området. Bygningene vil bli vurdert fredet med eksteriør og utvalgte interiør, med vekt på den enkelte bygningens opprinnelige funksjon, utvikling og arkitektur. Området rundt bygninger, objekter og tekniske installasjoner/infrastruktur vil bli vurdert fredet for å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet og beskytte vitenskapelige interesser som knytter seg til det.

Fullstendig versjon av meldingen kan også lese på www.sysselmesteren.no.

Kulturmiljøet Isfjord Radio

Riksantikvaren mener Isfjord Radio har nasjonal verdi som representant for telekommunikasjonens utvikling i Norge og på Svalbard spesielt, som telekommunikasjonsanlegg for skipsfart, gruvevirksomhet, forsking, værvarsling, internasjonale polare flygninger med videre. I løpet av prosessen frem til fredningsforslaget foreligger vil Riksantikvaren vurdere avgrensing av fredningens formål og omfang opp mot telekommunikasjonsvirksomheten på Isfjord Radio. I fredningssammenheng vurderes virksomheten knyttet til turisme og hotellvirksomhet som sekundær.

Etter at fristen er utløpt, vil Riksantikvaren utarbeide forslag til fredning. Dette vil bli gjort i dialog mellom eiere, andre interessenter og Sysselmesteren. Fredningsforslaget vil bli sendt på høring til berørte parter og lagt ut til offentlig ettersyn.

Hvor skal eventuelle merknader sendes?

Merknader og innspill sendes innen 28. juni 2022, elektronisk til postmottak@ra.no, eller pr. post til: Riksantikvaren, Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo.

Spørsmål?
Ta kontakt med Riksantikvarens saksbehandler Maria S. Lytomt på epost marsal@ra.no.