Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Oppstart av fredningssak for Kistefos Træsliberi

Stortinget har vedtatt en liste med 15 tekniske og industrielle anlegg som utgjør Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Kistefos Træsliberi er ett av disse. Frist for tilbakemeldinger på oppstartsmelding av fredning er 31. oktober 2023.

Publisert: 3. oktober 2023 | Endret: 2. februar 2024

Kistefos Træsliberi Foto: Malum, Wikimedia commons

Omfang

For å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet, og for å beskytte vitenskapelige interesser som knytter seg til det, foreslås det også fredning av utvalgte områder omkring kulturminnene, jf. kulturminneloven § 19. Områdene er avmerket på kart.

Begrunnelse for fredningen

De 15 anleggene i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner er svært ulike, både i type og omfang. I tillegg til bygninger og produksjonslinjer med maskineri, transport og øvrig infrastruktur, har flere av anleggene også boliger og sosiale funksjoner som skole, rekreasjons- og grøntområder. Anleggene forteller spennende historier om arbeidere, ingeniører, industriherrer og gründere, samtidig som de også forteller viktige historier om utnyttelse av landets naturressurser.

De 15 anleggene er vurdert til å ha nasjonal verdi som representanter for vår nasjonale industrihistorie, med betydning for utviklingen av det moderne Norge. Riksantikvaren ser det som viktig at alle anleggene sikres for fremtiden gjennom det samme formelle vernet, fredning etter kulturminneloven. En fredning vil, i tillegg til å sikre kulturminneverdiene, styrke verdien av innsatsen og investeringene som er gjort av både eiere, forvaltere og Riksantikvaren. Fredning etter kulturminneloven vil også understreke at anleggene har nasjonal verdi, og er av stor betydning for norsk historie og utvikling.

Fredningskart

Hvor skal eventuelle merknader sendes?

Merknader og innspill sendes innen 31. oktober 2023, elektronisk til postmottak@ra.no, eller pr. post til: Riksantikvaren, Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo.

Spørsmål?
Ta kontakt med Riksantikvarens saksbehandler Berit Rønsen på e-post: berit.ronsen@ra.no

Tresliperiet Kistefos Træsliberi
Foto: Christina Ljosåk, Riksantikvaren
Produksjonssal. Kistefos Træsliberi
Foto: Christina Ljosåk, Riksantikvaren
Kistefos Træsliberi
Foto: Fredrik Eriksen, Riksantikvaren
Kistefos Træsliberi
Foto: Christina Ljosåk, Riksantikvaren