Høringer og kunngjøringer

Overordnet bevaringsstrategi på høring

Nå kan du si din mening om Riksantikvarens forslag til en overordnet bevaringsstrategi for kulturmiljø i Norge. Strategien er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Publisert: 24. oktober 2022 | Endret: 29. januar 2024

Bevaringsstrategi på høring
Samisk offerring. Nedenfor Falkefloget ved Svartnes i Vardø kommune i Finnmark ligger en steinring med en steinrøys i midten. Ringen er registrert som en samisk offerring. Foto: Stine Barlindhaug, NIKU.

Frist for å gi høringsinnspill er 2. desember 2022. – Vi håper på mange innspill før vi skal levere et bearbeidet forslag til departementet før nyttår, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Den overordnede bevaringsstrategien gir et rammeverk og felles modell for det som senere skal bli tematiske bevaringsstrategier. Forslaget som nå er på høring inneholder:

  • Beskrivelser av føringer, utfordringsbildet og målsettinger for bevaringsstrategiarbeidet.
  • Rammeverk, hovedinnhold og struktur for en felles modell for de tematiske bevaringsstrategiene.

Hva ønsker vi innspill om?

– I bevaringsstrategiarbeidet legger vi stor vekt på åpenhet, involvering og forankring, sier Geiran. – Vi vil vurdere alle innspillene vi får i den videre prosessen.

Riksantikvaren ber særlig om innspill og tilbakemeldinger på helheten i den overordnede bevaringsstrategien, på modellen for de tematiske bevaringsstrategiene med den nivåinndelingen som er foreslått: tema, deltema og innsatsområder. Vi ønsker også tilbakemeldinger på de komponentene som er foreslått i modellen, det vil si «byggesteinene» for hver av de tematiske bevaringsstrategiene.

I 2023 kommer tematiske bevaringsstrategier på høring

Valg av tematiske bevaringsstrategier er en stadig pågående prosess med bred involvering fra mange parter. Basert på innspill og drøftinger er det utarbeidet en foreløpig liste over tematiske bevaringsstrategier.
Det er:
1. Sirkulærøkonomi og ombruk,
2. Kystens kulturmiljø,
3. Byer og steder,
4. Fellesskapenes kulturmiljøer,
5. Landbruk og utmark, og
6. Kulturmiljøer fra næring, handel, industri og infrastruktur.

Det kommer en egen høring på disse temaene i 2023. Listen er derfor ikke endelig.

Bevaringsstrategier er en oppfølging av stortingsmelding en «Nye mål i kulturmiljøpolitikken»

I stortingsmelding Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold introduseres begrepet bevaringsstrategier. I denne meldingen står det at «å ta vare på et mangfold av kulturmiljø vil regjeringen derfor utarbeide bevaringsstrategier for prioriterte tema der all virkemiddelbruk skal ses i sammenheng.» Bevaringsstrategiene skal «bidra til å strukturere, samordne og organisere innsatsen slik at de tre nye nasjonale målene nås, med særlig vekt på målet om å ta vare på et mangfold av kulturmiljø. Dette innebærer blant annet satsinger og tiltak for å forbedre tilstand og vedlikeholdsnivå, samt tiltak for å redusere tap og skade.»

Utfasing av bevaringsprogrammene

I tråd med stortingsmeldingen skal de nåværende bevaringsprogrammene gjelde inntil de nye bevaringsstrategiene er vedtatt. Det blir iverksatt egne prosesser for evaluering av programmene.

Send ditt innspill

Frist for innsending av høringsuttalelser er 2. desember 2022.
Høringsuttalelsene sendes til postmottak@ra.no
Du kan også rette spørsmål til prosjektleder Dag Erlend Lohne Mohn: Dag.Erlend.Lohne.Mohn@ra.no