Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Strategi for Riksantikvarens internasjonale samarbeid

Internasjonalt samarbeid er viktig for Riksantikvaren. Vi arbeider nå med å revidere vår strategi, og ber derfor om innspill.

Publisert: 6. oktober 2022 | Endret: 29. januar 2024

Internasjonalt arbeid Prosjektbesøk til et tidligere kornmagasin tilhørende herregården i Lihula, Estland. Bygningen skal restaureres og skal bukes til å huse aktiviteter for lokalbefolkningen. Foto: Aleksandra Petie Einen, Riksantikvaren

Strategi for Riksantikvarens internasjonale samarbeid er en intern strategi. Den skal gi retning til Riksantikvarens internasjonale arbeid og legge overordnede føringer for hvordan vi jobber med internasjonale oppgaver og hvilke samarbeidsområder som prioriteres. Strategien vil dermed ikke beskrive alle Riksantikvarens internasjonale samarbeid og aktiviteter.

Det skal utarbeides interne handlingsplaner som konkretiserer hvordan Riksantikvaren skal gjennomføre de foreslåtte strategiske satsingene.

Grunnlaget for det reviderte strategiutkastet er føringene i kulturmiljømelding «Nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken: engasjement, bærekraft og mangfold» og «Riksantikvarens strategi 2021 – 2025».

Som ledd i utarbeidelsen av utkastet har vi hatt innspillsdialog med utvalgte aktører i sektoren. Ved å sende strategiutkastet på høring, etterspør vi også innspill fra andre interessenter.

Riksantikvaren vil vurdere relevante innspill i det videre arbeidet med strategien.

Ønsker du å gi innspill?

Vi inviterer alle med interesse til å gi innspill til strategiutkastet.

Høringsfrist er 03. november 2022 og eventuelle innspill kan sendes til: Aleksandra Petie Einen – aleksandra.petie.einen@ra.no.

Gi innspill her!