Høringer og kunngjøringer

Avslutta høringsforslag: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Nordland

Riksantikvaren sender nå utkast til rapport for Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Nordland på høring. Det er i alt forslag om 16 landskap i 17 kommuner. Vi ber om innspill til høringsutkastet innen 15. april 2024.

Publisert: 10. januar 2024 | Endret: 16. mai 2024

Yttersida Av Vestvågøy Eggum, Unstad, Uttakleiv, Haukland og Vik er fem bygder som opprinnelig var fiskerbondesamfunn. Her er beitebakker og alpine fjell som reiser seg rett opp fra ei karakteristisk strandflate. Foto: Kjersti Isdal

Innspill til denne høringen sendes til postmottak@ra.no. Merk innspill med «KULA-Nordland».

Høringsutkastet sendes til de kommunene der vi foreslår landskap, til offentlige myndigheter på regionalt nivå, næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner, museer og andre aktuelle etater. Men høringen er åpen, og alle har mulighet til å komme med innspill. Vi ser gjerne at rapporten behandles politisk i berørte kommuner.

KULA Nordland er en oversikt som skal vise mangfoldet av landskap i fylket og i landet. Oversikten skal først og fremst være et kunnskapsgrunnlag for forvaltningen i kommunene og hos andre myndigheter. Den er ikke en verneplan, og landskapene blir ikke freda. Vi håper oversikten kan bidra til økt kunnskap og bevissthet om verdiene i landskapene våre, og være til nytte i arealplanlegging og forvaltning.

Nordland fylkeskommune og Sametinget har foreslått områder og utarbeidet beskrivelser. Riksantikvaren har arbeidet videre med forslaget og står ansvarlig for utvalget som nå sendes på høring.

I Nordland inngår disse 16 landskapene i høringsforslaget:

 • Bleik – fiskerbondens landsby (Andøy)
 • Nyksund, Skipssanden, Stø og Langenes (Øksnes)
 • Øksfjorden – knutepunkt i norrønt og samisk landskap (Lødingen)
 • Yttersida av Vestvågøy – jordbruksbygder på Lofotens ytterside (Vestvågøy)
 • Tysfjord – Lulesamisk fjordbosetting og reindrift (Hamarøy)
 • Vegglandet – kystsamer og markasamer, blandet etnisk tilknytning (Evenes)
 • Engeløya – fra Berg til Bø og Lauvøya – det norrøne landskapet (Steigen)
 • Røstøyan – myter og beretninger (Røst)
 • Sulitjelma – gruvesamfunnets landskap (Fauske)
 • Saltfjellet – Bjøllåvassdalen (Rana og Saltdal)
 • Sanna – Norges eldste fiskevær (Træna)
 • Illgruben – reinbeite og gårdsbosetting (Hemnes)
 • Vega – fiske og fangst i 10 000 år (Vega)
 • Tjøttabassenget – religiøst og verdslig maktsentrum (Alstahaug)
 • Torghatten – steinaldersentrum og sagagård (Brønnøy)
 • Åbjøra – Åbygda – Vassås – fra fjell til fjord (Bindal)

Landskapet har alltid vært i endring, men tempoet og omfanget av endringene i vår tid øker i en slik grad at viktige verdier står i fare for å gå tapt. Utfordringen er å forvalte landskapet på en måte som både tar vare på, og videreutvikler det i et langsiktig perspektiv.

Med KULA-registeret vil Riksantikvaren bidra til at nasjonalt viktige landskap blir tatt vare på. Dette er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Det blir gjennomført i nært samarbeid med regional kulturmiljøforvaltning, og med involvering av kommunene.

Kulturmiljøforvaltningen signaliserer med KULA-registeret tydelig hvilke landskap som har nasjonal interesse, og ønsker med dette å bidra til mer forutsigbar arealplanlegging. Registeret skal være et verktøy for planlegging i kommunene og hos andre myndigheter. Arbeidet med KULA er til nå gjennomført i nesten alle landets fylker.

Digitalt informasjonsmøte

I forbindelse med høringen inviterer Riksantikvaren og Nordland fylkeskommune til digitale informasjonsmøter. Det vil bli holdt en orientering om KULA Nordland der det er mulig å stille spørsmål.

For at flest mulig skal få anledning til å delta arrangerer vi to informasjonsmøter, mandag 19. februar og mandag 4. mars i tidsrommet 12:30 til 15:00.

Påmelding sendes til ingunn.holm@ra.no innen 15. februar.
Skriv hvilken dato som er aktuell. Vi sender ut teams-lenker i etterkant av påmeldingen.