Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Revisjon av NB!-registerets kulturmiljøer i Agder fylkeskommune

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonale interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Agder på høring. Høringsfrist er 31. mars 2021. Høringsforslaget er sendt til Agder fylkeskommune og de tilhørende kommunene som har kulturmiljøer i NB!-registeret i dag. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 10. desember 2020 | Endret: 29. januar 2024

Det er flere verdifulle kulturmiljøer å finne i Kristiansand På bildet kan man se kulturmiljøet Murbyen som består av murhus oppført etter Kristiansands siste store bybrann i 1892. Murbyen inngår i det større kulturmiljøet Kvadraturen som også er å finne i NB!-registeret. Foto: Bjørn Erik Wøien, Riksantikvaren

Revisjonens mål og innhold

Kulturmiljøene i NB!-registeret er verdifulle fellesgoder og er viktig ressurser som knyttes til kulturhistorisk kunnskap og mangfoldige opplevelser og bruksmuligheter. Revisjonen omfatter derfor presisering av nasjonale interesser og beskrivelse. Samtidig som tekstene er blitt revidert er noen av avgrensningene for kulturmiljøene foreslått endret. Det følger med et notat som begrunner endringene.

Høringsforslaget omfatter alle kulturmiljøene som er oppført i NB!-registeret innenfor Agder fylkeskommune:

 • Arendal Pollen
 • Arendal Tyholmen
 • Farsund Sentrum
 • Flekkefjord Sentrum
 • Grimstad Sentrum
 • Kristiansand Kvadraturen
 • Kristiansand Posenbyen
 • Kristiansand Murbyen
 • Kristiansand Solbygg
 • Lillesand Sentrum
 • Mandal Sentrum
 • Risør Sentrum
 • Tvedestrand Sentrum

Kulturmiljøene i NB!-registeret som en del av bærekraftig utvikling

Riksantikvarens NB!-register inngår i arbeidet knyttet til Stortingsmelding nr. 16 «Nye mål i kulturmiljøpolitikken – engasjement, bærekraft og mangfold» (2019-2020) som viser flere måter på hvordan kulturmiljø kan bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging. Registeret skal bidra til at kulturmiljøer av nasjonal interesse blir tatt vare på, og brukes som en bærekraftig ressurs i lokal utvikling.

For nærmere informasjon om revisjonens mål og innhold viser vi til høringsbrevet og tilhørende vedlegg.

Hvor skal kommentarer til høringen sendes?

Kommentarer til høringen sendes til Riksantikvaren: postmottak@ra.no eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo. Husk å merke kommentar med saksnummer: 20/09977

Høringsfrist: 31.03.2021

Kontaktinformasjon

Saksbehandlere:

Linn Brox – Linn.Brox@ra.no
Ståle Arfeldt Bergås – Staale.Arfeldt.Bergaas@ra.no
Vignir Freyr Helgason – Vignir.Freyr.Helgason@ra.no  
Bodil Paulsen – Bodil.Johanne.Paulsen@ra.no

Seksjonssjef: 
Leidulf Mydland – Leidulf.Mydland@ra.no
Seksjon for arealplanlegging og miljø