Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring – Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Akershus

Riksantikvaren har sendt forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i  Akershus på høring. Høringsfrist er 15. oktober 2020.

Publisert: 15. juli 2020 | Endret: 29. januar 2024

Nes kirkeruin fra middelalderen på Nestangen i elvemøtet mellom Vorma og Glomma. Foto: Dronegutta

Høringen går til de kommunene der vi foreslår landskap, til myndigheter på regionalt nivå, næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og museer på fylkesnivå i Akershus. Det er kommunenes og andre myndigheters arealplanlegging og forvaltning saken vil ha direkte betydning for. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Utkastene omfatter 16 landskap i Akershus som Riksantikvaren foreslår skal inngå i KULA-registeret. På grunnlag av høringen vil vi bearbeide utkastet til en endelig rapport.  Landskapene skal til sammen vise det kulturhistoriske mangfoldet i fylket. KULA-områdene omfatter landskap i rurale områder og viser blant annet spor etter ulike næringsveger, ferdsel og bosetting.

I Akershus inngår disse 16 landskapene i høringsutkastet:

 • Skrukkelia , Hurdal kommune
 • Fra Tingvoll til Eidsvoll Verk, langs Andelva, Eidsvoll kommune
 • Kringler – Hovin, Ullensaker og Nannestad kommuner
 • Vormadalen, Nes kommune
 • Nestangen, Nes kommune
 • Frogner kirkested, Lillestrøm (tidl. Sørum) kommune
 • Sørumsletta, Lillestrøm (tidl. Sørum) kommune
 • Bingsfoss i Glomma – Nordre Øyeren, Lillestrøm (tidl. Sørum og Fet) og Rælingen kommuner
 • Skulerud og Skulerudsjøen, Aurskog – Høland kommune
 • Tanumplatået og Hornimarka, Bærum kommune
 • Semsvannet, Asker kommune
 • Gamle Mossevei langs Gjersjøen, Nordre Follo (tidl. Oppegård) og Ås kommuner
 • Spro – Svestad, Nesodden kommune
 • Kirkebygda, Enebakk kommune
 • Heer – Froen – Nordby, Frogn og Ås kommuner
 • Kråkstad kirkested, Nordre Follo (tidl. Ski) kommune

Landskapet har alltid vært i endring, men tempoet og omfanget av endringene i vår tid øker i en slik grad at viktige verdier står i fare for å gå tapt. Utfordringen er å forvalte landskap på en måte som både bevarer og videreutvikler det i et langsiktig perspektiv.

Med KULA-registeret vil Riksantikvaren bidra til at nasjonalt viktige landskap blir ivaretatt i planleggingen. Dette er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og blir gjennomført i nært i samarbeid med regional kulturminneforvaltning og med involvering av kommunene. Kulturminneforvaltningen sier med KULA-registeret klart ifra om hvilke landskap som har nasjonale interesser, og ønsker med dette å bidra til en mer forutsigbar arealplanlegging. Registeret skal være et verktøy for kommunenes og ulike sektorers planlegging. Det er ferdigstilt for Østfold (2015), Hordaland (2016) og Troms (2018) og arbeidet pågår nå i de fleste fylker.