Avgjørelser i klagesaker

Hundsethgården i Kiberg. Klage på avslag på dispensasjon for tilbygg etter kulturminneloven § 15a

Vår referanse 20/00899

Publisert: 29. januar 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Finnmark fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende og oppføring av nytt tilbygg med samme mål som det gamle. Eier ønsket å erstatte det nåværende pulttaket med saltak. Finnmark fylkeskommune anså tiltaket for å være et vesentlig inngrep i kulturminnet og avslo søknaden om dispensasjon. Avslaget ble begrunnet med at det ikke forelå tilstrekkelig informasjon for tilbakeføring.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering kommet til at dokumentasjonen som forelå er tilstrekkelig til at det omsøkte tiltaket er å anse som en tilbakeføring. Klagen tas til følge.