Nyheter

Hva skjuler seg på Gjellestad?

For første gang på mer enn 100 år skal arkeologer undersøke det som kan være et nedgravd vikingskip.

Publisert: 26. august 2019 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av en Georadarmåling på Gjellestadjordet som viser en tydelig skipsform. Foto: NIKU
Georadarmålinger på Gjellestadjordet i fjor viste en tydelig skipsform. Foto: NIKU

Mandag 26. august starter Kulturhistorisk museum (UiO) og Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune undersøkelser av det sensasjonelle Gjellestad-feltet i Halden kommune. Riksantikvaren støtter prosjektet økonomisk.

Nyhetene om det sjeldne funnet av en skipsgrav, sammen med restene av et stort grav- og bosetningsområde, gikk verden rundt forrige høst. Nå begynner undersøkelsene av hva området rommer, og hvilken tilstand kulturminnene befinner seg i. Er det noe igjen av selve skipet?

Utgravingen skjer i perioden 26. august til 6. september.

Treverk og gjenstander

I en toukers periode skal det graves for å avkrefte og/eller bekrefte resultatene fra georadarmålingene i fjor høst. For å avklare bevaringstilstanden skal det blant annet gjøres begrensede undersøkelser på to steder i skipsgraven.

Det er Riksantikvaren som avgjør hva som vil skje med funnene videre.

– Vi samarbeider med Kulturhistorisk museum og Østfold fylkeskommune om undersøkelsene. Nå er vi veldig spente på hva arkeologene vil finne. Resultatene vil gi oss et godt grunnlag for å avgjøre hva som skal skje videre med kulturminnene på Gjellestad, sier avdelingsdirektør Leidulf Mydland hos Riksantikvaren.

Arkeolog og prosjektleder for utgravingene ved skipet, Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum ved UiO, er optimistisk med tanke på hva de kan komme til å finne. Han har et håp om at de kan komme til å finne trevirke fra skipet.

− Det er sannsynlig at vi finner levninger av både treverk, dyr og gjenstander. Kanskje også beinrester etter den/de gravlagte, sier Rødsrud.

− Dette er uhyre spennende. Vi håper å avklare sammenhengen mellom bosetning og skipsgrav. Her er dateringer viktige, for å avklare om det hele var et stort samtidig anlegg, eller om sporene stammer fra flere perioder, sier arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen, prosjektleder forFylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune.

Uansett hva arkeologene finner, vil utgravingene og undersøkelsene gi verdifull informasjon. Et prosjekt i samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Institutt for energiteknikk, Høgskolen i Østfold og Nordic Medialab har til hensikt å gjenskape området digitalt slik det var da skipet ble plassert i graven.

Om Gjellestad

Sporene som er kommet fram ved bruk av georadar er oppsiktsvekkende. Det var Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som på oppdrag fra Østfold fylkeskommune gjennomførte georadarundersøkelsene som altså avdekket det som så langt ser ut til å være spor av et vikingskip. Det har lenge vært kjent at det har vært gravminner på jordet, både gjennom eldre skriftlige og muntlige kilder, innleverte metallsøkerfunn, samt en mindre registrering gjennomført av Østfold fylkeskommune i 2017.

Antallet skips- og båtgraver i Norge er beregnet til omkring 350, hvorav 13 kan regnes som skipsgraver (fartøy over 12 meter). I tillegg kommer to skipsgraver påvist gjennom georadar fra henholdsvis Borre og det her omtalte Gjellestad. Skipsgraver kan romme både menn og kvinner, men det finnes foreløpig ingen holdepunkter for å fastslå kjønnet til avdøde i Gjelletadskipet. Med bakgrunn i andre skipsfunn kan det imidlertid fastslås at avdøde har vært en maktperson fra en eksklusiv elite.

For publikum

Funnet på Viksletta har generert mye interesse fra publikum. Jellhaugen vil være tilgjengelig som utsiktspunkt, og det vil bli holdt korte orienteringer her hver hverdag kl. 14. Selve utgravingsområdet vil være delvis inngjerdet, og jordet er ikke tilgjengelig for publikum i perioden undersøkelsene pågår.

– Vi ber besøkende respektere at dette er en utgraving, og en arbeidsplass, med de HMS-krav som gjelder. Det handler også om egen sikkerhet. Det vil være gravemaskiner i aksjon, og det er følsomme arkeologiske materialer som befinner seg rett under bakken. Området vil være avgrenset med gjerder, og publikum bes om å holde seg på utsiden av utgravningsfeltet, sier Sigrid Mannsåker Gundersen.

Dato 26.08.2019 09:39 endret 26.08.2019 09:39