Nyheter

Inngår fem FoU-kontrakter

Riksantikvaren inngår fem forsknings- og utviklingskontrakter for 2024.

Publisert: 8. juli 2024

FoU-kontrakter går blant annet til et digitaliseringsprosjekt for hellemaleriene ved Tingvoll i Møre- og Romsdal.
Honnhammar, Tingvoll: En av FoU-kontraktene er tildelt til et digitaliseringsprosjekt for hellemaleriene ved Tingvoll i Møre- og Romsdal. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren.

I alt har Riksantikvaren inngått kontrakter for om lag 1,6 mill. kr. Kontraktene går til NTNU Vitenskapsmuseet, Telemarksforsking og Norsk Folkemuseum og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

– Vi fikk 17 forslag til prosjekter med stor variasjon, sier assisterende riksantikvar Audun Skeidsvoll. – Prosjektene vi har valgt ut, spenner fra bergkunstformidling og digitale løsninger for kulturminner i skog, muggsopp på malerier til bruk av gift i bygningsvernet gjennom tidene.

Prosjektene som Riksantikvaren inngår kontrakt med, treffer godt på kulturmiljøforvaltningens prioriterte kunnskapsbehov. Alle skal levere sluttrapport innen 31. desember i år.

Skogen som kunnskapsbank

NTNU Vitenskapsmuseet har fått rett i overkant av 700 000 kroner til prosjektet «Skogen som kunnskapsbank: forvaltning av kulturmiljøer i skog basert på fjernmåling og folkeforskning.»

Skoglandskapet har til alle tider hatt stor betydning, og menneskenes bruk av skogen har over lang tid etterlatt seg mange spor. Kulturminner i skog kan være bedre bevart enn i jordbrukslandskapet der de ofte er skadet eller fjernet på grunn av oppdyrking.

– Vi mener det er spennende at prosjektet vil øke kunnskapen om hvordan digitale løsninger kan brukes og kombineres med folkeforskning, sier Skeidsvoll. – Dette kan gi bedre oversikt over kulturminner i skog, slik at kunnskapen kan være et grunnlag for en bærekraftig skogsdrift.

NTNU Vitenskapsmuseet skal blant annet sammenstille og analysere forvaltningspraksis og trusselbilde, gjøre en fjernmålingsbasert og tilbakeskuende kartlegging av skader på kulturminner og utvikle og teste modeller for bruk av LIDAR-data og folkeforskning.

Gift i bygningsvernet

Telemarksforsking og Norsk Folkemuseum får kr 450 000 til prosjektet «Gift i bygningsvernet».

– Prosjektet skal finne mer og sikrere kunnskap om mengden av miljøgifter i antikvariske bygninger, sier Skeidsvoll. – Vi trenger flere og sikrere prøver som kan fortelle oss hvor store mengder av miljøgifter som per i dag befinner seg i materialene til antikvariske bygninger, både på overflaten, lengre inn i materialene og i miljøet rundt disse bygningene, som følge av fordampning og avrenning.

Prosjektet er praksisnært og bidrar til å gi konkret og bred kunnskap om et tema som har stor relevans for tradisjonelt håndverk. Kunnskap om tidligere konserveringspraksiser og graden av miljøgifter i fredete og vernete bygninger har også stor betydning for både bruk, helse, miljø og sikkerheten til håndverkerne som skal jobbe med disse bygningene.

Tre kontrakter til Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har fått en FoU-kontrakt knyttet til muggsopp og malerier for å undersøke metoder for overvåking og fjerning fra sårbare malte overflater. Denne kontrakten er på totalt 120 000 kroner.

– Vi vet at vekst av muggsopp i verneverdige og fredete bygninger øker i takt med klimautfordringene, sier Skeidsvoll. – Et eksempel på dette er Andebu kirke i Vestfold, som har et alvorlig pågående utbrudd av muggsopp som påvirker sårbar og verdifull kunst og inventar. Dette problemet må vi bli bedre forberedt på å håndtere.

Årsaker til dette er blant annet et gradvis fuktigere utendørsklima og framvekst av muggsopparter innendørs. Prosjektet skal utforske og teste ut effektive og skånsomme behandlingsmetoder for fjerning og for overvåking av muggsopp.

Videre har de fått en FoU-kontrakt knyttet til et pilotprosjekt på 3D-dokumentasjon som hjelpemiddel for helhetlig beredskap på kr 150 000.

– NIKU vil undersøke muligheter ved digital 3D-dokumentasjon for å koble utsatte kulturhistoriske bygninger til beredskapsarbeid, sier Skeidsvoll. – Det er viktig at det blir et verktøy for nødetatene slik at de kan stille bedre forberedt ved uønskete hendelser.

Den siste kontrakten på 150 000 kroner tar sikte på å utvikle digital dokumentasjon, sikring og formidling av bergkunst i Møre og Romsdal. I dette bergkunstprosjektet skal NIKU blant annet undersøke potensialet med bruk av digitale metoder innen dokumentasjon, sikring og formidling av hellemaleriene ved Tingvoll.

– NIKU skal se på hvordan bergkunsten kan formidles bedre ved å ta i bruk digitale metoder, forklarer Skeidsvoll. – Mye av bergkunsten er lite synlig, og med digitale metoder vil den blir mer tilgjengelig.

 

 

 

Pressekontakt:

Ring oss: 404 65 153.
Send e-post: kom@ra.no