Nyheter

Innsigelse mot kommuneplanen i Trondheim

Riksantikvaren reiser innsigelse mot deler av det nye kommuneplanforslaget i Trondheim for å ivareta gamle Ladejarlen maritime senter.  

Publisert: 28. oktober 2023 | Endret: 29. januar 2024

Innsigelse fra Riksantikvaren skal ivareta Ladejarlen Maritime senter i Trondheim.
Ladejarlen maritime senter. Bakgården ved søndre fløy. Foto: Iver Daaland Aase.

I juni gjorde Trondheim kommune endringer i forslaget til kommuneplan. Da planen var ute på høring i januar, var området ved Ladejarlen satt av til «hensynssone bevaring» og gitt «høy antikvarisk verdi.» I utkastet som kom i juni er dette endret.  

– Vår klare anbefaling er at Trondheim kommune henter opp igjen det opprinnelige planforslaget for Gamle Ladejarlen. Det sikrer kulturmiljøinteressene, samtidig som det åpner for omforming og gjenbruk av bygningen, sier riksantikvar Hanna Geiran.   

Ladejarlen er et kulturmiljø av nasjonal interesse

Gamle Ladejarlen maritime senter i Trondheim er et kulturmiljø av nasjonal interesse. Sjøfartsskolen ble tegnet av Asbjørn Stein og åpnet i 1964. Deretter ble den utvidet i 1978, og senere ombygd og endret for å imøtekomme nye behov ved utdanningen. Det er et stort anlegg som er plassert strategisk i landskapet på Ladehammeren. Deler av anlegget ut mot Trondheimsfjorden er utformet på en måte som gir en illusjonen av å stå på broen på et skip.

Riksantikvaren vurderer at skoleanlegget har store arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Samtidig mener vi at anlegget tåler endringer og ny bruk, men dette må gjøres på en måte som sikrer de kulturhistoriske interessene også for framtida.

 

Innsigelse på grunn av kulturhistorisk verdi

–  Gamle Ladejarlen kan sees på som en arkitektonisk representant for sjøfartsnasjonen Norge, og forteller om de behovene Norge hadde for å utdanne sjøfolk, konstaterer Geiran. – Det har ikke vært mange slike anlegg i Norge. Vi mener at kulturmiljø skal være en ressurs i samfunnsutviklingen. I den forbindelse er ombruk og gjenbruk av eksisterende bygninger viktig, både som identitetsskapende elementer og som ledd i et klima- og bærekraftperspektiv.

Tidligere i saksgangen har både fylkeskommunen og kommunens egen kulturmiljøetat, Byantikvaren, vært tydelige på at Gamle Ladejarlen er et anlegg som er av svært stor kulturhistorisk interesse og som må sikres for framtida. Se mer om historien til skolesenteret på Wikipedia.

Pressekontakt tlf 404 65 153.

Ladejarlen maritime senter har vakre trappeinteriører.
Trappeinteriør. Også innsiden av bygget har verdifulle elementer. Foto: Riksantikvaren.