Nyheter

Innsigelse mot plan i Oslo sentrum

Riksantikvaren reiser innsigelse til planforslaget for Biskop Gunnerus’ gate 14 B i Oslo. Høyhus opp til 128 meter på toppen av Postens tidligere brevsenter vil være i vesentlig konflikt med den fremtredende plasseringen av nasjonale kulturminner i hovedstadens bylandskap.

Publisert: 20. februar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Illustrasjon av planlagt bygg med silhuetten av Akershus festning i forgrunnen, sett fra innseilingen mellom Bygdøy og Lindøya
Illustrasjon av det planlagte bygget i Biskop Gunnerus gate 14 B og plasseringen i forhold til det nasjonale kulturmiljøet ved Akerhus festning (silhuetten i forgrunnen). Sett fra innseilingen mellom Bygdøy og Lindøya i Oslo Foto: Illustrasjon fra "Oslo Horisont. Fjernvirkning - konsekvensutredning av planalternativ 28.06.2022" ved Kristin Jarmund - Arkitekter / CF Møller Architects/ Rodeo arkitekter

Begrunnelsen for innsigelsen er at forslaget til detaljregulering for Biskop Gunnerus’ gate 14 B i Oslo vil ha vesentlig negativ virkning for en rekke viktige, nasjonale kulturminner som Akershus festning, middelalderbyen, Slottet og Domkirken. Dette er svært viktige kulturminner som er med på å definere Oslo som hovedstad.

Det aktuelle forslaget er å omregulere Biskop Gunnerus’ gate 14 B fra offentlig bygning til forretninger, kontorer og hotell. Det er i foreliggende, reviderte planforslag foreslått to høyhus på en base der den eksisterende hovedkonstruksjonen til dagens bygningsmasse gjenbrukes.

Riksantikvaren reiser innsigelse til planen fordi byggehøyder og volum er i konflikt med nasjonale og vesentlig regionale kulturminneinteresser. Dette gjelder særlig forholdet til Akershus festning, men også forholdet til middelalderbyen og utsiktsparkene.