Avgjørelser i klagesaker

Karljohansvern Orlorgstasjon. Klage på midlertidig dispensasjon for plassering av kiosk. Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Verneplan for Karljohansvern Orlorgstasjon kap. IV

Vår referanse 21/ 05946

Publisert: 5. januar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Vestfold og Telemark fylkeskommunes vedtak om midlertidig dispensasjon for plassering av mobil kiosk på den fredete Byvollen på Karljohansvern Orlorgstasjon. Fylkeskommunen tillot plasseringen for sommersesongen 2021, men stilte vilkår om flytting etter utløpet av tillatelsen. Vestfold Musikkforum som drifter av kiosken klaget til Riksantikvaren og anmodet om at dagens plassering gjøres permanent.

Riksantikvaren kom til at det ikke er grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak. Den midlertidige tillatelsen er utløpt. Riksantikvaren har ikke rettslig grunnlag for å avgjøre en søknad om permanent plassering på bakgrunn av klage på den midlertidige tillatelsen. En søknad om permanent plassering må avgjøres av fylkeskommunen som rette myndighet. Riksantikvaren ba Forsvarsbygg som grunneier, Vestfold Musikkforum som drifter og Halden kommune som planmyndighet om å gå i dialog med fylkeskommunen med sikte på en godt forankret søknad om ny plassering. Klagen tas ikke til følge.