Avgjørelser i klagesaker

Kaupanger hovedgård. Klage på Vestland fylkeskommunes avslag på søknad om montering av solceller etter kulturminneloven § 15a

Vår referanse 20/09570

Publisert: 29. juni 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Vestland fylkeskommunes vedtak av 18. desember 2019. Fylkeskommunen avslo søknad om montering av solcellepanel på låvetaket. Det ble imidlertid gitt dispensasjon til å fjerne eksisterende eternittak og erstatte dette med plater av fibersement.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering kommet til at fylkeskommunen i dette spesielle tilfellet har vurdert saken for strengt, og utvider rammene for dispensasjonen som tidligere er gitt. Klagen tas til følge.