Avgjørelser i klagesaker

Kaupanger hovedgård. Klage på Vestland fylkeskommunes tilskudd til etablering av solcelletak. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/02633

Publisert: 1. august 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Vestland fylkeskommunes avslag på tilskudd til etablering av solcelletak. Avslaget ble begrunnet med at tiltaket måtte anses for å være et moderniserings- og oppgraderingstiltak, og ikke antikvarisk istandsetting.

I klagen argumenteres det med at det foreligger mangelfull saksbehandling i fylkeskommunen, uriktig begrunnelse og saksbehandlingsfeil. Fylkeskommunen fant ikke grunnlag for å endre vedtaket.

Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen i at montering av solcelletak på låven ikke kan anses for å være et antikvarisk istandsettingstiltak som gir grunnlag for dekning av merkostnader. Klagen ble ikke tatt til følge.