Avgjørelser i klagesaker

Klage på dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven har ført fram

Sommeren 2021 ble det gjort en endring i § 19-2 i plan- og bygningsloven, om dispensasjon fra plan. Det foreligger nå en avgjørelse i en klagesak om riving av et sjøhus, som er behandlet i henhold til den endrete ordlyden i paragrafen.

Publisert: 23. mai 2022 | Endret: 29. januar 2024

Saken gjelder deler av et kvartal innenfor NB!-området Stavanger sentrum, med adresse Østervåg 19. Her er det to eldre bygårder i tre med fasade ut mot Østervåg, og to sjøhus med fasade ut mot Østervågkaien. Utbygger ønsket å rive sjøhusene. Både sjøhusene og bygårdene har nasjonal interesse som en del av NB!-området Stavanger sentrum, og er regulert til vern.

Riksantikvaren klaget på kommunens vedtak om tillatelse til riving. Begrunnelsen var at vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl § 19-2 ikke var til stede. Hensynet bak formålsbestemmelsen i loven og reguleringsplanen for området, samt nasjonale og regionale interesser, var vesentlig tilsidesatt. Reguleringsbestemmelsen skal sikre bevaring av den historiske bebyggelsen og de kulturhistoriske interessene i sjøhusrekka. Dispensasjonsvedtaket var derfor i strid med formålet om å bevare kulturmiljøet ved Østervåg.

Statsforvalteren i Rogaland fattet vedtak i saken 2.5.2022. Statsforvalteren fant at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra og nasjonale interesser blir vesentlig tilsidesett ved en dispensasjon. Kommunen hadde derfor ikke hjemmel til å innvilge dispensasjonen. Statsforvalteren gjorde om kommunens vedtak slik at det ble gitt avslag på søknaden.

For en mer detaljert gjennomgang av argumentasjonen viser vi til brevene fra Riksantikvaren og Statsforvalteren som du finner vedlagt på denne siden.