Klima

Klimaendringenes konsekvenser for kulturmiljø

Klimaendringene fører til at hendelser og skader utvikler seg raskere, forekommer hyppigere og med større negativ virkning enn før. Slike skader oppstår enten over tid eller på grunn av plutselige hendelser. 

Kulturmiljøfeltet har behov for å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg. Økt kunnskap og kompetanse vil føre til bedre forvaltningspraksis, bedre ressursutnyttelse og mindre tap av kulturmiljøverdier. Her følger en gjennomgang av de vanligste konsekvensene klimaendringene vil ha for kulturminner, kulturmiljø og landskap.

Publikasjoner og veiledere.

Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø var et samarbeidsprosjekt mellom kulturminnemyndighetene i de nordiske landene avsluttet i 2010. Oppsummering av prosjektet finner du i  rapporten Klimaendringer og kulturarv i Norden.

Conservation factsheets for managing northern historic places affected by climate change. Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) har utarbeidet seks faktaark om konsekvenser av klimaendringene, i forbindelse med prosjektet Adapt Northern Heritage. Faktaarkene omhandler råte, endringer i kystområder og havnivå, flom, nedbrytning fra frost og salt, skred og økte snømengder og snøskred. Teksten er på engelsk.

A Guide To Climate Change Impacts | Historic Environment Scotland.  Historic Environment Scotland har utarbeidet en veileder som identifiserer farer og risiko knyttet til klimaendringene som påvirker Skottlands kulturmiljø. Den gir informasjon om klimarelaterte farer, risikovurdering og tilpasningstiltak. Teksten er på engelsk. 

Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Delrapport 2 Vilken påverkan får klimatförändringarna?  Riksantikvarieämbetets i Sverige har utarbeidet en rapport som redegjør for ulike konsekvenser av klimaendringene for kulturmiljø. Teksten er på svensk.

Publisert: 10. februar 2022 | Endret: 10. oktober 2022