Avgjørelser i klagesaker

Knardal gård. Klage på Viken fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 15a.

Vår referanse 20/12525

Publisert: 24. januar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Viken fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av en enebolig innenfor det fredete området ved portnerboligen på Knardal hovedgård i Halden. Avslaget var begrunnet med at en ytterligere fortetting i området ville bidra til å svekke opplevelsesverdien av anlegget. I klagesaksbehandlingen gjennomgikk Riksantikvaren tidligere dispensasjoner som var gitt i området, herunder for et garasjeanlegg som enda ikke er bygget. Etter en helhetlig vurdering kom Riksantikvaren frem til at det vil være rom for å sette opp en beskjeden og hensynsfullt plassert enebolig, dersom garasjen det tidligere er gitt dispensasjon for ikke blir oppført. Klagen tas til følge.