Nyheter

Kommunedelplan godkjent i Hægebostad i Agder

Det blir dessuten arkeologisk registrering av funn fra folkevandringstiden i tre monumentale gravhauger på Øvre Snartemo, med stort potensial for funn av automatisk fredete kulturminner.

Publisert: 12. april 2021 | Endret: 29. januar 2024

Snartemosverden
Snartemosverdet Snartemofunnene er en liten gruppe arkeologiske praktfunn fra gården Snartemo. Funnene tilhører folkevandringstiden. Foto: Kulturhistorisk museum

Riksantikvaren reiste 27. mai 2019 innsigelse til kommunedelplan for Tingvatn – Snartemo i Hægebostad kommune i Agder fylke.

På Snartemo er det funnet en liten gruppe arkeologiske praktfunn fra folkevandringstiden i tre monumentale gravhauger som lå nær hverandre på Øvre Snartemo. Det er kjent at det har vært et større gravfelt i området. Det er et stort potensial for funn av automatisk fredete kulturminner.

Riksantikvaren reiste innsigelse til kommunedelplan for Tingvatn – Snartemo. Grunnen var at et område med store kulturminneinteresser ble avsatt til bebyggelse og anlegg uten krav om reguleringsplan. Direktoratet mente at det måtte stilles krav om samlet arkeologisk registrering for alle de nye boligtomtene på Snartemo. Dette kunne gjøres enten gjennom en registrering i forbindelse med kommunedelplanen, eller som et plankrav, slik at en registrering kunne gjennomføres som en del av en reguleringsplan.

Det var ikke mulig å finne en løsning som kommunestyret i Hægebostad kunne godta. Saken ble derfor sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. I brev av 10. desember 2020 godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommunedelplanen for Tingvatn-Snartemo, med endringer i plankartet og bestemmelsene. Departementet stilte krav om reguleringsplan for boligtomtene B11-B25, slik at det kan gjennomføres en samlet arkeologisk undersøkelse for området.