Avgjørelser i klagesaker

Kornsjø stasjon. Klage på avslag på søknad om tilskudd til istandsetting. Post72.

Vår referanse 22/01445

Publisert: 1. juli 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Viken fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd fra Statsbudsjettet til istandsetting av lokstallen ved Kornsjø stasjon. Fylkeskommunen begrunnet avslaget med mangelfull søknad samt at det manglet en del formaliteter.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak. Riksantikvaren legger til grunn at søknaden var mangelfull og la i tillegg vekt på at Viken fylkeskommune har måttet foreta en streng prioritering mellom alle omsøkte prosjekter innenfor tilgjengelige tilskuddsmidler for 2022.  Riksantikvaren har anmodet klager om å gå i tett dialog med Viken fylkeskommune i forbindelse med en eventuell ny søknad for neste år. Klagen tas ikke til følge.