Miljøovervåkingsprogrammer

Kulturlag i de fire store middelalderbyene

Under overflaten finner vi kulturlag. Kulturlag er jordlag som har spor og rester av menneskelig aktivitet bakover i tiden.  Gjennom økt kunnskap om hvordan klimaet påvirker kulturlagene kan vi ta vare på disse restene for fremtiden.

Dokumentasjon av arkeologiske kulturlag og konstruksjoner ved utgravningen på Bryggen på 1950/-60-tallet. Dagens bygninger står på samme type lag med opptil 10 m tykkelse, som er avhengig av stabilt grunnvannsnivå. Foto: Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Miljøovervåkingsprogram for de fire store middelalderbyene

Miljøovervåkningen skal gi oss et godt grunnlag for god forvaltning av de fire store middelalderbyene Oslo, Bergen, Tønsberg og Trondheim. Arbeidet gir referansedata om bevaringstilstand, bevaringsforhold og klimaendringer.

Kunnskapen om kulturlagene vi får fra miljøovervåkingen kan bidra til å forebygge skader på andre kulturminner og infrastruktur. Resultater og erfaringer fra programmet har direkte overføringsverdi til mange andre kulturminnetyper.

Overvåkingen gir oss data om bevaringstilstand, bevaringsforhold og klimaendringer, og på lenger sikt vil det også vise effekten av klimatilpasningstiltak. Data blir hentet inn og tolket fra faste overvåkningspunkter.

I 2023 blir første periode av programmet evaluert.

Mål: Gi forvaltningen mulighet til å tidlig kunne være tydelig om kulturminneverdier og tålegrenser i byutviklingen.

Periode: 2018 – 2022.

Utføres av: Norsk institutt for kulturminneforskning – NIKU (Cowi og Cautus Geo)

Overvåkingsområder: Omfatter middelalderbyene Oslo, Trondheim, Bergen og Tønsberg – areal ca.3155 mål/dekar

Miljøovervåkingsprogram for Bryggen i Bergen

I perioden 2011 – 2017 ble det gjennomført avbøtende tiltak for reetablering av grunnvannsnivå på Bryggen. Et sentralt punkt i løsningen ble infiltrasjon av overflatevann til grunnen. Flere ulike løsninger som grønne grøfter og senkninger i terrenget som samler vann, og ledninger for infiltrasjon av overflatevann er også brukt. Tiltakene har bidratt til bedre sikring og vern av verdensarvstedet Bryggen, og er viktig for bevaring av de kulturhistoriske verdiene. Klimatilpasningstiltakene som er nødvendige for å takle fremtidens overvannssituasjon i byer og tettsteder kan ved riktig utforming bedre bevaringsforholdene for kulturminner både over og under bakken.  

For å ta vare på de arkeologiske kulturlagene sin kildeverdi, og for å redusere setningsskader på de kulturhistorisk verdifulle byggene, har Riksantikvaren i 2019 satt i gang et omfattende overvåkingsarbeidprosjekt. Prosjektet skal overvåke grunnvannsnivå og setningsutvikling, samt se på skadebegrensning. 

Ved å systematisk og målrettet samle inn data om tilstand og forhold for kulturlagene, og setningsutvikling på bygningene, kan det avgjøres flere ting: Hva som kan gå tapt, hvor raskt det vil skje, og om ytterligere avbøtende tiltak er nødvendig.​ Prosjektet er i 2023 i en overgangsfase. Det utføres justeringer på målepunkt, sensorer og infiltrasjonssystemet. Prosjektet skal slås sammen med overvåkingsprogrammet for de store middelalderbyene i løpet av 2023. 

Mål:Ivareta de arkeologiske kulturlageneskildeverdi, og å reduseresetningsutviklingen de kulturhistoriskverdifullebygningene på verdensarvstedet Bryggen.  

Periode: 2019 – 2023

Utføres av: NIKU (COWI og Cautus Geo)

Overvåkingsområder: Omfatter miljøbrønner med måleutstyr i de arkeologiske kulturlagene og setningsmålinger på grunnen og bygningene på Bryggen.

Publisert: 10. februar 2023 | Endret: 27. april 2023