Nyheter

Kulturminner i fare

– Dette ekstremværet kan true kulturminner, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Liv og helse er alltid viktigst, men det er sentralt at kommunene også tar frem risikoanalysene for sine kulturminner.

Publisert: 14. august 2023 | Endret: 29. januar 2024

Flyfoto fra flommen i Flåm i 2014. Flere bygninger, jordmasser og veier ble vasket ut med flommen i 2014. Flåm kirke fra 1600-tallet lå utsatt til. Flere bygninger, jordmasser og veier ble vasket ut med flommen i 2014. Flåm kirke fra 1600-tallet lå utsatt til. Foto: Oddleif Løset, NRK

Med ekstremvær og et klima i endring står vi i fare for å miste viktige kulturminner, kulturmiljø og landskap. Innlandet, hvor ekstremværet Hans skal ramme hardt, er det fylket med flest fredede kulturminner i Norge, men fylkene Trøndelag, gamle Sogn- og Fjordane og Viken har også mange viktige kulturminner av nasjonal betydning i området for rød farevarsel. Kraftige regnskyll kan ha konsekvenser for mange ulike typer kulturmiljø.

– Vi tenker ofte på bygninger ved slike hendelser, men vi vet at arkeologiske kulturmiljø er spesielt sårbare. Dette kan være kulturlag i byer og gårdshauger, fonne-, båt- og myrfunn, kommenterer Geiran.

Ekstremvær krever beredskap og risikoanalyser

For å ta godt vare på kulturminnene under slike hendelser er det viktig at kommunene har gode risikoanalyser og gode beredskapsplaner.

– Det er for sent å lage planen når uværet inntreffer, sier Geiran, men vi vet at mange kommuner har jobbet godt med dette. At vi kan få ekstremvær som følge av klimaendringene har tross alt vært varslet i mange år. Likevel må dette bli en viktigere del av den offentlige forvaltningen, og risikoreduserende tiltak må være en del av den løpende planleggingen.

En forutsetning for å kunne ivareta kulturmiljø og iverksette nødvendige sikringstiltak er god kjennskap til kulturmiljøenes tilstand, sårbarhet og risiko for skader. Riksantikvarens anbefaling er at både forvaltningen og eiere med ansvar for kulturmiljø bør gjøre tilstandsvurderinger og ROS-analyser, slik at riktige risikoreduserende tiltak for utsatte kulturminner blir gjennomført.

– Vi har tidligere fremhevet at hensynet til kulturmiljø bør være en integrert del av beredskapsarbeidet i kommunene og fylkeskommunene, sier Geiran. – La oss håpe at vi ikke må sette beredskapen på prøve i denne omgangen.

Gode eksempler på beredskap om regn og flom

Riksantikvaren samler gode eksempler på hvordan kommunene har jobbet med flomberedskap for kulturminner.

Hol kommune sikret bekkeløp forbi verdifull kirke.
Meråker kommune sikret et arkeologisk kulturminne mot erosjon fra bekk.
Vågåmo kommune gjorde en mulighetsstudie for flom- og skredsikring i sentrum.
Aurland kommune hevet et kirkebygg.
Møre- og Romsdal fylkeskommune gjorde sikringstiltak i Trollstigen mot flom og skred.

Pressevakt

Pressetelefon: 404 65 153
Send pressehenvendelser på e-post til: kom@ra.no