Avgjørelser i klagesaker

Lersbau brygge. Klage på Viken fylkeskommunes avslag på tilskudd til istandsetting av brygge. Statsbudsjettet post 72.

Vår referanse 22/03310

Publisert: 23. september 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Viken fylkeskommunes avslag på tilskudd til istandsetting av brygge. Fylkeskommunen begrunnet avslaget med at andre kulturminner av høy verneverdi, og med kritisk tilstand, måtte prioriteres ved årets tildeling. Klager mente at fylkeskommunen hadde lagt vekt på utenforliggende hensyn og brutt saksbehandlingsreglene i sin avgjørelse.

Riksantikvaren sluttet seg til fylkeskommunens vurderinger, og påpekte at forskriftene forutsetter at det skal benyttes skjønn ved vurderingen av hvilke tiltak som kan få tilskudd. Riksantikvaren understreket at det ikke oppstår et rettskrav på tilskudd, selv om kriteriene for å søke er oppfylt. Etter en helhetlig vurdering, kom direktoratet frem til at fylkeskommunen ikke hadde brutt saksbehandlingsreglene. Klagen ble ikke tatt til følge.