Avgjørelser i klagesaker

Mortensås. Klage på tilbaketrekking av tilskudd fra statsbudsjettet kapittel 1429, post 71, til istandsetting av våningshus.

Vår referanse 21/03001

Publisert: 11. oktober 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Sametingets vedtak 12. mars 2021 om tilbaketrekking av tilskudd til istandsetting av samisk fredet bygning. Sametinget vurderte at det skulle vært søkt dispensasjon for de aktuelle tiltakene og at tiltaket skulle vært utført i nærmere dialog med Sametinget. Sametinget hadde konkrete faglige innsigelser til tiltaket slik det ble gjennomført.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre Sametingets vedtak. Klagen tas ikke til følge.