Nyheter

Nasjonal kulturlandskapspris 2020 til Porsanger

De utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i dag ut prisen til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune i Finnmark.

Publisert: 18. august 2020 | Endret: 29. januar 2024

Nasjonal kulturlandksapspris 2020 Goarahat og Sandvikhalvøya vant årets pris. Foto: Oskar Puschmann

Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats. Satsingen som startet i 2009, er et spleiselag mellom landbruks-, natur-, og kulturminnemyndighetene. I 2020 er det satt av nær 37,3 millioner kroner som skal brukes til å ta vare på 46 utvalgte områder.

Les mer på Regjeringen sine nettsider:
– Nasjonal kulturlandskapspris 2020 til Porsanger

Goarahat og Sandvikhalvøya ble valgt ut til ordninga «Utvalgt kulturlandskap i jordbruket» i 2012. Det lokale engasjementet er stort, med erfaringsutveksling mellom barn, ungdom og voksne. Det arrangeres slåttedager, og utvikles kreative, spennende og bærekraftige matprosjekter der lokal matproduksjon, bruk av ville planter og tradisjonsrik mat står på menyen.
De fleste bygningene i området er gjenreisningshus fra rett etter 2. verdenskrig. Mange små bygg er satt opp med restmaterialer fra blant annet flyplassen i Lakselv. Et gjenreisningsfjøs fra området er tatt ned og gjenoppført ved Norsk Folkemuseum.

Sjøsamisk område

Goarahat og Sandvikhalvøya som nå får den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2020 ligger i et sjøsamisk område, rikt på kulturminner med blant annet tufter fra yngre steinalder, bergkunst og samiske sagn knyttet til dolomittsøyler i Trollholmsund. Hovednæringa i området er landbruk, med 2 081 dekar jordbruksareal i drift. Området har aktive bønder med mjølke- og kjøttproduksjon, og er et viktig beiteområde for både sau og rein. Det er nær 1300 dyr på beite i området fordelt på 8 bruk, med totalt over 17 000 dekar utmarksbeite. Porsangerdolomitten er grunnlaget for det biologiske mangfoldet i området.

Kulturlandskapsprisen 2020

Kulturlandskapsprisen er på kr 50.000,- sammen med et grafisk blad i tresnitt utført av Hans Normann Dahl. Prisen ble første gang utdelt i 2007 og det er tredje gangen at prisen tildeles en kandidat fra Nord-Norge.

Juryen i 2020 har bestått av:

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet, Jørn Rolfsen, leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag, Kjersti Hoff, riksantikvar Hanna Geiran og styreleder i Stiftelsen Norsk Kulturarv, Kirsti Kolle Grøndahl

Fylkesmennene, fylkeskommunene, bondeorganisasjoner og andre har invitert til å sende inn forslag til kandidater.

Følgende kriterier er lagt til grunn:
– Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet
– Det skal bidra til helhet og mangfold i/for kulturlandskapet
– Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet
– Det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktiv landbruksdrift og moderne drift av kulturlandskapet
– Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet.