Avgjørelser i klagesaker

Nergården, Vega verdensarvområde. Klage på Nordland fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet kapittel 1429, post 79 til istandsettelse av bygning.

Vår referanse 21/06738

Publisert: 23. mars 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Nordland fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet til istandsetting av bygning. Bygningen ligger innenfor buffersonen til Vega verdensarvområde. Fylkeskommunen begrunnet avslaget med for dårlig dokumentasjon og manglende nødvendig informasjon om byggets innvendige tilstand. I fylkesrådets behandling ble det vist til bygningens fasade. Eierne forsto ikke avgjørelsen, da de opplevde å ha levert det som fylkeskommunen etterspurte.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak, men har forståelse for at begrunnelsen for avslaget kunne ha vært klarere. Riksantikvaren har anmodet klager og Nordland fylkeskommune om å gå i dialog om en ny søknad. Klagen tas ikke til følge.